Nieuws

Wegwerkzaamheden i.v.m. aanleg Laan Hart van Zuid

Op termijn zal de Laan Hart van Zuid de verbinding vormen tussen de A35 en de binnenstad van Hengelo. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van ons kantoor. Echter tot 31-12-2018 blijft de Berfloweg toegankelijk voor al het verkeer. Wij houden u via dit item op de hoogte van de wijzigingen in onze bereikbaarheid.


Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste laatste nieuws omtrent Acsenzo.


Nieuws via Taxence

 • Onjuiste bijtelling 0%-emissie auto's die in 2013 op kenteken zijn gezet
  De Belastingdienst meldt dat ondernemers met een auto van de zaak die zij ook privé gebruiken en die voor 11 april aangifte inkomstenbelasting 2018 hebben gedaan, mogelijk met een verkeerd bijtellingspercentage rekenden.
 • Internetconsultatie aanpassing btw-tarief elektronische uitgaven
  De consultatie betreft het voorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen voor digitale boeken, kranten en tijdschriften. Hiermee wordt het bestaande verschil in behandeling voor de btw van fysieke en elektronische uitgaven opgeheven.
 • Het minimaliseren van de woonlasten van kinderen door ouders
  Ouders kunnen hun kinderen vanaf 18 jaar tot en met de dag van hun 40e verjaardag ruim een ton belastingvrij schenken voor de eigen woning. Ook als de kinderen of hun partners ouder dan 40 jaar zijn, kunnen ouders de woonlasten van de kinderen minimaliseren. Dit bleek uit een break out sessie gehouden op 16 april 2019 op de studiedag van het Register Estate planners door mr. Hanneke Kroonenberg REP.
 • Bezwaarschriften box 3-heffing gelden als massaal bezwaar
  Staatssecretaris Snel wijst de bezwaren tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 aan als massaal bezwaar.
 • Door toelichting bij rekenmodule opgewekt vertrouwen
  Een beroep op het vertrouwensbeginsel lukt als de belanghebbende heeft vertrouwd op een concrete toezegging van de inspecteur. Bovendien mag deze toezegging niet zo duidelijk in strijd zijn met een juiste wetstoepassing dat de belanghebbende in redelijkheid niet op nakoming door de inspecteur mocht rekenen.
 • Aantal werknemers Belastingdienst neemt toe
  In het eerste kwartaal van 2019 kwamen er 1.199 medewerkers bij de Belastingdienst bij, ruim boven de doelstelling van negenhonderd fte's Dit blijkt uit de 23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst die staatssecretaris Snel aanbood aan de Tweede Kamer.
 • NOB noemt alternatieven voor dubbele heffing wetsvoorstel excessief lenen
  De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs vindt het gemis van een algemene anticumulatieregeling bij de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap een ernstig en principieel gebrek. De Orde geeft drie alternatieven om de meervoudig dubbele heffing te voorkomen.
 • Verkoop woning tegen WEV of WOZ, kies de meest gunstige
  Afhankelijk hoe de overdracht van de woning plaatsvindt, valt te regelen dat men met de WOZ-waarde of waarde in het economische verkeer moet werken. Tijdens de studiedag van het Register Estate Planners behandelde mr. Stef Bekker enkele aspecten van de schenking van een eigen woning.
 • HR: meer rechtsbescherming voor failliete B.V.
  Het bedrag van een belastingaanslag is voor een failliet bindend. Als de curator niet of niet succesvol bezwaar of beroep aantekent tegen die aanslag, moet een failliet volgens de Hoge Raad de mogelijkheid hebben zelf op te komen tegen de beslissing van de rechter-commissaris aan de curator toestemming te verlenen de fiscale beroepsprocedure over te nemen en in te trekken.
 • Door truststructuur gehouden aandelen in Ltd. ab-aandelen
  Een Limited is een juridische entiteit met een in aandelen verdeeld kapitaal. Deze voldoet naar Nederlandse fiscale maatstaven aan de kenmerken van een besloten vennootschap.
 • Wetsvoorstel aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling
  De Tweede Kamerleden Snels (GL), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot wijziging van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de Wet Vpb in verband met het voorkomen van oneigenlijk gebruik en het verbreden van de belastinggrondslag. Met dit wetsvoorstel beogen de initiatiefnemers uit te sluiten dat negatieve ontwikkelingen buiten het grondgebied van de EU/EER de Nederlandse belastingopbrengst nog langer raken.
 • HR: geen aansprakelijkheid bestuurder voor verzuim curator
  Weigert een curator in een faillissement een aangifte vennootschapsbelasting te doen waardoor de failliete vennootschap een teruggave vennootschapsbelasting misloopt? Dan vormt dit een verzuim waarvoor de Belastingdienst de bestuurder van de failliete vennootschap niet aansprakelijk kan stellen.
 • Cliëntenonderzoek mag ook door andere Wwft-instelling
  Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste Kamer antwoorden op Kamervragen over de evaluatie van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, het cliëntenonderzoek en de verwerking van persoonsgegevens ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
 • Voor niet suppleren van passiefpost btw twee vergrijpboeten
  Een passiefpost omzetbelasting op de balans voor het niet uit eigen beweging suppleren van de verschuldigde omzetbelasting, levert een overtreding op waarvoor de inspecteur een vergrijpboete kan opleggen. De inspecteur kan daarnaast ook nog een vergrijpboete opleggen vanwege het niet tijdig betalen van de verschuldigde omzetbelasting.
 • Voor aanpassing box 3-heffing zijn concessies nodig
  Staatssecretaris Snel informeerde de Tweede Kamer over de status van de plannen om de vermogensrendementsheffing aan te pakken. Een stelsel op basis van werkelijk rendement voldoet niet aan de huidige uitgangspunten (het aantal belastingplichtigen, de vooringevulde aangifte, tegengaan van belastingontwijking).
 • Beperkt risico voor participant maakt LLP zelfstandig
  Als een buitenlands samenwerkingsverband een eigen onderneming voor eigen rekening drijft en haar participanten alleen risico lopen over hun inleg, is dit samenwerkingsverband niet fiscaal transparant. De participanten mogen de verliezen van het samenwerkingsverband niet als hun verlies uit onderneming presenteren.
 • Nieuwe onderzoeken naar verbetering belastingstelsel
  Hoe kunnen we ons belastingstelstel toekomstbestendig en eenvoudiger maken? In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Snel zes nieuwe onderzoeken aan ter vereenvoudiging van het belastingsysteem voor burgers, bedrijven én de Belastingdienst:
 • Verlies op lening aftrekbaar als derden zelfde risico nemen
  Een verlies op een lening van een dga aan zijn vennootschap is niet aftrekbaar als de crediteur een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou nemen. Dan heeft de crediteur de bedoeling gehad het belang van de debiteur in de hoedanigheid van aandeelhouder te dienen. Onder voorwaarden is een verlies wel aftrekbaar.
 • Verstrekking wifi-verbinding afzonderlijke prestatie
  Is het verstrekken van een wifi-verbinding door een exploitant van een vakantiepark aan vakantiegasten een bijkomende prestatie voor de omzetbelasting? Van belang is of het verstrekken van de wifi-verbinding voor de klanten geen doel op zich is, maar een middel om van het gebruik van de accommodatie en het vakantiepark optimaal gebruik te kunnen maken.
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 19 april 2019
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 19 april aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen.De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • MKB wil eerlijke lastenverdeling energietransitie
  De kosten van de energietransitie moeten eerlijk verdeeld worden en mogen niet op het MKB afgewenteld worden. Dat schrijven ONL voor Ondernemers en MVO Nederland in een open brief aan het kabinet.
 • Nieuwe versie Handreiking inhaal en inkoop pensioen
  Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft een nieuwe versie van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd. De handreiking is aangepast aan ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
 • Aftrek van onverschuldigd betaalde btw lastig, maar mogelijk
  Als een afnemer van een levering gefactureerde btw betaalt aan zijn leverancier terwijl de verleggingsregeling van toepassing is, zal hij in eerste instantie moeten proberen deze btw terug te krijgen van de leverancier. Is dit niet mogelijk of heel lastig, dan moet de afnemer de Belastingdienst rechtstreeks om een terugbetaling van btw kunnen verzoeken. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.
 • Kleine gezamenlijke economische activiteit genoeg voor FE OB
  Als twee btw-ondernemers een fiscale eenheid voor de omzetbelasting willen vormen, moeten zij een gezamenlijke economische activiteit hebben. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat voor deze gezamenlijke activiteit geen minimumomvang geldt.
 • Bedrag verblijfskosten eigen rijders 2019 vastgesteld
  Een transportondernemer (eigen rijder) die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maakt, mag onder voorwaarden per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten van zijn winst aftrekken. 
 • 4e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019': verbeterde uitgave gepubliceerd
  De uitleg over het vergoeden van studiekosten van kinderen van werknemers bij punt 13 in de 4e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' riep vragen op. De Belastingdienst heeft de informatie hierover aangepast.
 • Fiscale regeling voor innovatie succesvol
  De  Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) werkt. Innovatieactiviteiten krijgen daadwerkelijk een stimulans. Dat blijkt uit een onderzoek naar deze fiscale regeling over de periode 2011-2017.
 • Let op aansprakelijkheid van nalatenschapsschuld
  Bij het adviseren rond een testament is het nuttig om ook na te denken aan mogelijke aansprakelijkheid voor de nalatenschapsschulden, zo betoogt mr. Elle van Gompel in het Vakblad Estate Planning.
 • Dwangsom voor late uitspraak WOZ-bezwaar lastig te claimen
  De mogelijkheid voor een bestuursorgaan om een uitspraak op een bezwaarschrift te verdagen voor zes weken staat ook open als het bezwaarschrift is gericht tegen een WOZ-beschikking.
 • Toezicht op WOZ-proces voldoende
  Staatssecretaris Snel is van mening dat de Waarderingskamer voldoende inhoudelijk toezicht houdt op het WOZ-proces van gemeenten, en daarmee op het vaststellen van WOZ-waarden. Er is geen sprake van enorme achterstanden.
 • Herziening VAR heeft geen terugwerkende kracht
  Als een opdrachtnemer te goeder trouw is, kan de Belastingdienst een verstrekte verklaring arbeidsrelatie niet met terugwerkende kracht herzien.
 • Hoge Raad noemt voorwaarden voor naheffing MRB
  Als een Nederlandse ingezetene met een buitenlandse nationaliteit een in het buitenland geregistreerde auto gebruikt op de Nederlandse weg, kan hij een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting verwachten. In beginsel heft de Belastingdienst na vanaf het moment van registratie als ingezetene. De Hoge Raad ziet hierin geen strijd met het Unierecht, mits de fiscus bepaalde regels in acht neemt.
 • Chatbot voor vragen over bedrijfsoverdrachten
  Vanaf 9 april 2019 maakt de overheid gebruik van een chatbot bij het beantwoorden van vragen over bedrijfsoverdrachten. Deze chatbot is een robot die voorgeprogrammeerde vragen beantwoordt. Het is voor het eerst dat de Nederlandse overheid met een chatbot werkt.
 • Hulp opdrachtgevers bij ontwikkelen webmodule nodig
  De webmodule wordt een belangrijk hulpmiddel voor opdrachtgevers als onderdeel van nieuwe zzp-maatregelen. Het kabinet roept de hulp in van opdrachtgevers bij het verder uitwerken van deze module.
 • Laat verliezen niet verloren gaan
  Vanaf 2019 zijn de termijnen voor de voorwaartse verliesverrekening voor vennootschappen gewijzigd. Dit betekent dat compensabele verliezen eerder verdampen. Drs. Roel Oosterveen RB & Esther Leenders MSc RB bespreken op Tax Talks enkele mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen.
 • Financiële reorganisatie maakt lening niet zakelijk
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant meent dat een reorganisatie op organisatorisch gebied de financiële positie van een vennootschap kan verbeteren waardoor haar schulden aan haar aandeelhouder zakelijk zijn. Als een reorganisatie alleen bestaat uit het omzetten van sommige schulden aan aandeelhouders in agiokapitaal, maakt dat de resterende schulden aan aandeelhouders niet zakelijk.
 • Internetconsultatie Wet verbetering rechtsbescherming WOZ
  Volgens de wetgever voldoet de huidige Wet WOZ niet meer aan alle doelstellingen. Er is daarom een internetconsultatie gestart over het conceptwetsvoorstel Wet verbetering rechtsbescherming WOZ. Dit mag waar zijn voor de huidige eigenaar of gebruiker van een woning. De belanghebbende die in de loop van het jaar belanghebbende wordt, is in het voorstel slechter af dan onder de huidige Wet WOZ.
 • Alleen fiscale kennis is niet voldoende
  Hoe bouw je als adviseur aan een duurzame relatie met familiebedrijven? Deze vraag stond centraal op het Nationaal Congres Familiebedrijven 5 april.
 • Btw en overdrachtsbelasting bij transformatie van vastgoed
  Levering van onroerende zaken kan zowel leiden tot heffing van omzetbelasting als tot heffing van overdrachtsbelasting. Wat zijn de regels en hoe kunnen particulieren en ondernemers de regels van de samenloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting optimaal benutten? Dit onderwerp behandelt dr. René van der Paardt in Tax Talks in de focusuitzending.
 • Verliesverrekening onder spoedreparatie fiscale eenheid
  De staatssecretaris van Financiën heeft enkele aanvullende vragen beantwoord over het effect van de spoedreparatiemaatregelen voor de fiscale eenheid vennootschapsbelasting op de verliesverrekening. Hij wil niet uitsluiten dat door de reparatiemaatregelen de fiscus al verrekende verliezen terugneemt.
 • Wob-verzoek aanpak internationale payrollcontructies
  In de laaggeschoolde arbeidsintensieve sectoren is het aantrekkelijk om gebruik te maken van de mogelijkheden van grensoverschrijdend werken. Hierdoor kunnen werkgevers de mogelijkheden gebruiken die belastingverdragen en internationale socialezekerheidsregelingen bieden. Daarbij gebruiken veel werkgevers echter een papieren werkelijkheid om de gewenste situatie te creëren.
 • Vordering op ex-echtgenoot dankzij uitsluitingsclausule
  Ook al was de huwelijksgemeenschap vóór 1 januari 2018 ruimer dan nu het geval is, een uitsluitingsclausule bij een schenking had een sterke werking. Zelfs als het geschonken bedrag is gestort op een gemeenschappelijke rekening, behoudt de begunstigde in beginsel een vorderingsrecht op de gemeenschap.
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 12 april 2019
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 12 april aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel  80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Update fiscale moties en toezeggingen
  Staatssecretaris Snel informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van fiscale moties en toezeggingen.
 • Ontvoeging in zicht van liquidatie niet weersproken
  Wordt een dochtermaatschappij in het zicht van liquidatie ontvoegd? Dan worden op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het ontvoegingstijdstip de schulden van die dochtermaatschappij gesteld op de bedrijfswaarde, als deze waarde lager is dan de nominale waarde. De inspecteur moet aannemelijk maken dat ontvoeging heeft plaatsgevonden in het zicht van liquidatie.
 • Rechtbank: gebruik van BSN in btw-nummer onrechtmatig
  Het gebruik van het BSN in het btw-nummer van zelfstandigen is niet noodzakelijk voor de uitvoering van de taak van de Belastingdienst, het kan ook met andere btw-nummers. Bovendien is het gebruik van het BSN in btw-nummers in strijd met privacywetgeving. De staatssecretaris moet daarom uiterlijk 1 januari 2020 aan de ondernemer een nieuw btw-nummer toekennen.
 • Bestuurder aansprakelijk door grove schuld vennootschap
  Is het aan grove schuld van de vennootschap te wijten dat de verschuldigde omzetbelasting meer beloopt dan die welke volgens de aangiften is,  dan wel had moeten worden voldaan? Dan kan de vennootschap niet meer rechtsgeldig betalingsonmacht melden en is er een wettelijk vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
 • UBO-register vanaf januari 2020 in werking
  Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren.
 • Gokwinsten verklaren tekorten niet
  Het hof keert de bewijslast om als niet de vereiste aangifte is gedaan of als een informatiebeschikking onherroepelijk is geworden. De vereiste aangifte is niet gedaan als de werkelijk verschuldigde belasting aanzienlijk afwijkt van de aangegeven belasting.
 • Nieuwe btw-opgaaf zonnepanelen
  De btw-opgaaf zonnepaneelhouders is eind vorig jaar gewijzigd. In deze nieuwe opgaaf is de keuzemogelijkheid voor ontheffing van administratieve verplichtingen verwijderd. Deze ontheffing is met de nieuwe opgaaf geautomatiseerd.

Gevestigd in Hengelo

Sinds 1992 is Acsenzo Accountancy en Belastingadvies gevestigd in Hengelo (Overijssel). Ons bedrijf telt in totaal vijftien medewerkers en wij verlenen onze diensten aan alle soorten ondernemers en ondernemingen, waarbij de focus ligt op het MKB. Ook verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen voor ondersteuning en advies bij ons terecht.