Nieuws

Wegwerkzaamheden i.v.m. aanleg Laan Hart van Zuid

Op termijn zal de Laan Hart van Zuid de verbinding vormen tussen de A35 en de binnenstad van Hengelo. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van ons kantoor. Echter tot 31-12-2018 blijft de Berfloweg toegankelijk voor al het verkeer. Wij houden u via dit item op de hoogte van de wijzigingen in onze bereikbaarheid.


Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste laatste nieuws omtrent Acsenzo.


Nieuws via Taxence

 • Sociale zekerheid na no deal Brexit
  In twee brieven gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid in op het beleid inzake grensoverschrijdende sociale zekerheid bij een no deal Brexit. Hiervan is sprake als de EU en het Verenigd Koninkrijk er niet in slagen tot een akkoord te komen over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk.
 • Niet afgedragen loonheffingen geen loon voor dga
  Heeft de dga een nettoloon uitbetaald gekregen zonder dat de B.V. het verschil tussen het brutoloon en het nettoloon als loonheffingen heeft afgedragen aan de Belastingdienst? Dan moet volgens de A-G de inspecteur aannemelijk maken dat de dga voornoemd verschil als inkomen heeft genoten.
 • Woningovereenkomst kan veel problemen voorkomen
  In een samenlevingsovereenkomst of in huwelijkse voorwaarden zijn vaak generieke bepalingen opgenomen. Bij verbreking van de samenleving ontstaan vaak discussies over de woning. In een woningovereenkomst kunnen gehuwde en ongehuwde samenlevers concrete afspraken over de woning vastleggen.
 • Wanneer is sprake van een echte gift?
  Het doen van een schenking is van belang voor de heffing van schenkbelasting, maar kan ook leiden tot een aftrekpost in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Aftrek is alleen mogelijk voor echte giften en niet voor betalingen van wettelijke belastingen.
 • Vraag eerst akkoord voor verrekening belastingschuld
  Heeft u een openstaande belastingschuld en heeft u recht op een belastingteruggave? Dan kunt u onder voorwaarden uitstel van betaling krijgen voor de openstaande schuld en de Belastingdienst vragen deze openstaande schuld te verrekenen met uw belastingteruggave. U moet hiervoor wel een verzoek indienen bij de Belastingdienst en niet zelfstandig tot verrekening overgaan.
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 22 februari 2019
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 22 februari aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Mijlpaal Team Verhuld Vermogen Belastingdienst
  Sinds de oprichting van het team Verhuld Vermogen van de Belastingdienst is er nu € 4 miljard aan niet-betaalde belasting gevonden, aldus een bericht in De Telegraaf.
 • NOB-commentaar wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage
  Op 10 oktober 2017 heeft de Raad van de Europese Unie de arbitragerichtlijn aangenomen. Deze moet uiterlijk 30 juni 2019 geïmplementeerd zijn. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs geeft een commentaar.
 • Alleen overlijden doet lijfrenteverplichting vrijvallen
  De Hoge Raad heeft bevestigd dat het bekend worden van een terminale ziekte van de gerechtigde tot een lijfrenteverzekering de verplichting bij een B.V. niet doet vrijvallen. Pas bij het overlijden van de verzekerde valt de lijfrenteverplichting weg zodat de waarde van de aandelen in de B.V. stijgen. Mr. Bert Alink, belastingadviseur bij Extendum en verbonden aan de Universiteit van Tilburg, geeft zijn commentaar.
 • Aftrek voorbelasting als btw-belaste verkoop enig gebruik is
  Het werkelijk gebruik van een goed of dienst is bepalend voor de vraag of de ondernemer recht heeft op aftrek van voorbelasting. Zelfs als een ondernemer een goed uiteindelijk alleen gebruikt voor een btw-belaste verkoop, kan hij eventueel door herziening zijn voorbelasting volledig aftrekken.
 • Snel: risicogericht toezicht bij aangiften
  Staatssecretaris Snel stuurde een reactie aan de Tweede Kamer op vragen van de vaste commissie voor Financiën over het bericht dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert.
 • Nieuwe aandachtspunten aangifte IB 2018
  De Belastingdienst heeft het tweede deel van de aandachtspunten voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 gepubliceerd.
 • Wet van de remmende meeropbrengsten helpt gemeente niet
  Bij het vaststellen van een WOZ-waarde is een gemeente ervan uitgegaan dat een woning die kleiner was dan de referentiewoning toch niet veel minder waard was. De gemeente wees daarbij op de wet van de remmende meeropbrengsten. Rechtbank Noord-Nederland betwijfelt of dit fenomeen zich al vanaf de eerste vierkante meters voordoet.
 • Strafvervolging vooral bedoeld voor zelfverrijkende ploffer
  Sommige bestuurders laten B.V.’s verplichtingen aangaan die zij nooit kunnen voldoen. Door de B.V.’s tijdig failliet te laten gaan, hebben crediteuren – waaronder de fiscus – het nakijken. Wie zo’n plofconstructie opzet, riskeert echter gevangenisstraf. Maar dan moet volgens Hof Arnhem-Leeuwarden wel sprake zijn van kwaadwilligheid en zelfverrijking.
 • Einde aan automatische vordering kleine belastingschulden
  Er komt nog dit jaar een einde aan het toepassen van overheidsvorderingen door de Belastingdienst bij mensen met problematische schulden.
 • S&O-activiteiten persoonlijke holding onvoldoende gespecificeerd
  Bij de aanvraag van een S&O-verklaring voor een groep inhoudingsplichtigen die geen fiscale eenheid vormen, worden de werkzaamheden van iedere deelnemende S&O-inhoudingsplichtige afzonderlijk beoordeeld. Per inhoudingsplichtige is het nodig te specificeren welke werkzaamheden betrekking hebben op S&O-activiteiten.
 • Partijen kritisch over fiscaal voordeel elektrische auto
  Coalitie- en oppositiepartijen stelden kritische vragen aan staatssecretaris Snel over de fiscale voordelen voor dure elektrische auto’s woensdag 13 februari.  Hij wil echter de doelmatigheid niet laten toetsen door de Rekenkamer.
 • Controleert u de aangifte van uw Valentijn?
  Fiscale partners zijn verantwoordelijk voor hun eigen aangifte inkomstenbelasting en die van hun partner. Het feit dat een man de aangifte gedurende een aantal jaren verkeerd invult terwijl zijn vrouw bij de Belastingdienst werkt, wordt de vrouw zwaar aangerekend en leidt zelfs tot haar ontslag.
 • Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen
  De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Europees Nederland en in Bonaire, Eustatius en Saba.
 • Inkeren vereist meer dan anonieme melding
  Om gebruik te maken van de inkeerregeling moet een belastingplichtige alsnog een juiste, volledige aangifte indienen of juiste informatie geven. Alleen het laten blijken van de intentie om in te keren is onvoldoende.
 • Tweede Kamer stemt in met goedkeuringsvoorstel MLI
  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ter goedkeuring van het Multilateraal Verdrag voor aanpassing van belastingverdragen aangenomen.
 • Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen
  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet Nederland belastingvoordelen die voorheen alleen golden voor ondernemingen in Nederland ook toekennen aan ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de Europese Unie.
 • Kwijtschelding na zakelijke verbreking FE blijft lastig
  De wet bevat een maatregel om te voorkomen dat een vennootschap een fiscale eenheid verlaat om zo een hoger voordeel uit kwijtschelding onbelast te kunnen genieten. Deze maatregel treedt ook in werking als de vennootschap de fiscale eenheid verlaat, zelfs als dit geen misbruiksituatie betreft.
 • Belastingdienst corrigeert informatie woonplaatsverklaring
  De Belastingdienst heeft verkeerde informatie verstrekt over het aanvragen van een woonplaatsverklaring.
 • Kruislings schenken, het nieuwe jubelen?
  Het bericht in De Telegraaf van 8 februari 2019 met als kop ‘Rijke ouders omzeilen belasting met truc’ trok de nodige aandacht. In het blad Arts&Auto stond een oproep aan mensen die hun kinderen al een ‘jubelton’ hebben geschonken en dat graag nogmaals willen doen. Hoe gaat dit in zijn werk en welke risico’s zijn er aan verbonden?
 • Belastingadviseur moet spontaan advies geven over non-gevolg
  Als de klant van een belastingadviseur duidelijk ten onrechte een fiscaal gevolg verbindt aan een belastingadvies, moet de adviseur deze klant uit de droom helpen. Ook als de klant daar niet specifiek om vraagt.
 • Samenhangende waardering bij zeer effectieve hedge
  Vennootschappen moeten vorderingen in vreemde valuta en valutatermijncontracten met dezelfde valuta samenhangend waarderen als ten aanzien van hun waardeontwikkeling een zeer effectieve hedge zich voordoet. Dit is het geval als de waardeontwikkelingen van deze vermogensbestanddelen hoogstwaarschijnlijk binnen een bandbreedte van 80 tot 125% zullen samenhangen.
 • Brexit zorgt voor duizenden extra banen in Nederland
  Brexit heeft Nederland vorig jaar bijna tweeduizend extra banen opgeleverd. 42 bedrijven hebben er in 2018 voor gekozen van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland te verhuizen.
 • 10 aandachtspunten aangifte IB 2018
  De Belastingdienst zet in twee handreikingen de 10 belangrijkste aandachtspunten op een rij voor de aangifte inkomstenbelasting 2018. De eerste handreiking is op 8 februari gepubliceerd.
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 15 februari 2019
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 15 februari aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel  80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Pensioenaanspraak dga niet prijsgegeven door stil te zitten
  Enkel stilzitten van een pensioengerechtigde is onvoldoende voor prijsgeven. Pensioen dat vorderbaar en inbaar is, maar niet is uitgekeerd, wordt geacht te zijn genoten.
 • Opvallende advertentie met belastingtruc
  De Telegraaf maakt melding van een advertentie in het blad Arts&Auto om voor de tweede maal belastingvrij een ton te kunnen schenken.
 • 92 jaar? Ondernemen maar!
  Een vrouw van 92 jaar sloot samen met haar zoon en twee andere kinderen een maatschapsovereenkomst. In civielrechtelijke zin is de maatschap tot stand gekomen. Volgens de rechtbank is geen sprake van schijnhandelingen, ook al is de maatschap aangegaan om in de toekomst gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en/of erfbelasting.
 • Snel: garantie 100%-beveiliging data niet mogelijk
  De Belastingdienst spant zich volledig in om zorgvuldig om te gaan met gegevens. Er blijven echter altijd beveiligingsrisico’s bestaan als onderdeel van het reguliere operationele proces. Voor geen enkele organisatie is het mogelijk een 100%-beveiliging van gegevens te garanderen.
 • Brexit en de btw
  De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de gevolgen daarvan houden veel ondernemers al gedurende meerdere jaren bezig. Een Brexit betekent voor de Nederlandse ondernemer die handelt met ondernemers in het VK dat de btw-gevolgen met betrekking tot de transacties met het VK wijzigen en dat de ondernemer actie moet ondernemen.
 • Ex-echtgenoot heeft recht op afstorting PEB
  Heeft de man pensioen in eigen beheer opgebouwd en dit pensioen ondergebracht in een stichting directiepensioenfonds? Dan kan van de vrouw in redelijkheid niet verwacht worden dat zij onveranderlijk verbonden zou moeten blijven aan dit fonds. Zeker niet als hij een (onafhankelijk) bestuur duldt dat kennelijk onvoldoende is uitgerust om de belangen van alle deelnemers naar evenredigheid te dienen.
 • Technische briefing over de rulingpraktijk
  De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de besloten, vertrouwelijke technische briefing over de rulings die zijn gesloten tussen de Belastingdienst en Nike.
 • Btw-aangifte Mijn Belastingdienst mogelijk niet verstuurd
  De Belastingdienst stelt vast dat in een aantal gevallen de btw-aangifte wel is ingevuld, maar nog niet is verzonden bij ondernemers die gebruik maken van het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk.
 • Belastingdienst kan voor 2020 geautomatiseerd bankgegevens opvragen
  Voor 1 januari 2020 moeten Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en bijzondere opsporingsdiensten geautomatiseerd bankgegevens bij Nederlandse banken kunnen opvragen, Dat meldt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.
 • Zakelijke afsplitsing leidt tot teruggave OVB
  Bij overgang van vermogen vanwege een juridische afsplitsing geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting, tenzij de splitsing in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.
 • Ondanks vrijspraak in strafzaak toch naheffingsaanslag LB
  Het vermoeden van onschuld is niet beperkt tot procedures betreffende een ‘criminal charge’, maar kan zich uitstrekken tot een daarop volgende bejegening door een bestuurlijke autoriteit die op zichzelf beschouwd niet onder de reikwijdte van de onschuldpresumptie valt.
 • Hele rekening-courantschuld als uitdeling aangemerkt
  Doordat onvoldoende zekerheden zijn gesteld voor de aflossing van een lening en een rekening-courantschuld aan een B.V. en de B.V. over voldoende winstreserves beschikt om de winstuitdeling te dekken, wordt de totale schuld als belaste winstuitdeling bij de aandeelhouder aangemerkt.
 • Dwangsommen bedrijven wellicht niet meer aftrekbaar
  Bedrijven die een dwangsom krijgen opgelegd, bijvoorbeeld voor het overtreden van milieuregels, kunnen deze nu nog aftrekken van de belasting. Minister Hoekstra zei in de Tweede Kamer dat hij gaat onderzoeken of dat kan veranderen en indien haalbaar om dit in het belastingplan 2020 aan te passen.
 • Waardedruk duurzame zelfbewoning ook bij inbreng
  Bij inbreng van een door een ondernemer bewoond pand, moet voor de waardering van dit pand rekening worden gehouden met een waardedruk vanwege zelfbewoning. Door dit niet te doen is sprake van een fout volgens de foutenleer.
 • Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit
  Daar het Britse Lagerhuis niet heeft ingestemd met het terugtrekkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU, bestaat de kans dat er een harde Brexit komt. Staatssecretaris Snel wil met een beleidsbesluit, vooruitlopend op wetgeving, een overgangsregeling treffen waardoor burgers en bedrijven de mogelijkheid krijgen zich op deze nieuwe situatie voor te bereiden.
 • Aanpassing tijdelijke vrijstellingsregeling voor Britse beleggingsondernemingen
  Ondernemingen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland beleggingsdiensten verlenen aan of handelen voor eigen rekening met Nederlandse professionele marktpartijen worden tijdelijk vrijgesteld van de vergunningplicht in Nederland.
 • Alleen aftrek scholingsuitgaven als kosten ‘drukken’
  De inspecteur mag bij het vaststellen van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen uitgaan van de juistheid van de gegevens uit de aangifte. Hij is alleen tot nader onderzoek gehouden als hij aan de juistheid van enig in de aangifte opgenomen gegeven in redelijkheid behoort te twijfelen.
 • Beantwoording overige vragen pakket Belastingplan 2019
  Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de beantwoording van overige vragen betreffende het pakket Belastingplan 2019 naar de Tweede Kamer.
 • Goede doelen niet blij met nieuwe wet
  Goede doelen maken zich zorgen over een conceptwetsvoorstel dat maatschappelijke organisaties verplicht grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar te maken.
 • Hof: geen dwaling en daarom wel schenkbelasting verschuldigd
  Partijen kunnen een overeenkomst van schenking vernietigen op basis van dwaling. Om de wederzijdse dwaling aan de Belastingdienst te kunnen tegenwerpen is het relevant of contractspartijen bij de schenking in vermoedelijke zekerheid verkeerden dat zij een juiste voorstelling hadden van het tarief van de schenkbelasting.

Gevestigd in Hengelo

Sinds 1992 is Acsenzo Accountancy en Belastingadvies gevestigd in Hengelo (Overijssel). Ons bedrijf telt in totaal vijftien medewerkers en wij verlenen onze diensten aan alle soorten ondernemers en ondernemingen, waarbij de focus ligt op het MKB. Ook verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen voor ondersteuning en advies bij ons terecht.