Nieuws

Wegwerkzaamheden i.v.m. aanleg Laan Hart van Zuid

Op termijn zal de Laan Hart van Zuid de verbinding vormen tussen de A35 en de binnenstad van Hengelo. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van ons kantoor. Echter tot 31-12-2018 blijft de Berfloweg toegankelijk voor al het verkeer. Wij houden u via dit item op de hoogte van de wijzigingen in onze bereikbaarheid.


Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste laatste nieuws omtrent Acsenzo.


Nieuws via Taxence

 • Overmatig lenen van de B.V. is spelen met vuur
  In het nieuwste nummer van FamilieZaken gaat mr. Sylvester Schenk in op de fiscale gevaren en risico’s van een te hoge rekening-courantschuld van de dga aan zijn B.V. Hieronder komen enkele aspecten aan de orde.
 • Btw op advieskosten mislukte overname aftrekbaar
  Maakt een ondernemer advieskosten voor overname van aandelen in een doelvennootschap om voor die vennootschap btw-belaste managementactiviteiten te gaan verrichten? Dan kan die ondernemer de in rekening gebrachte btw in aftrek brengen, ook al gaat uiteindelijk de overname niet door.
 • Tip van de sluier 1/5: Vóór 2019 terug naar IB-onderneming
  Het einde van het jaar komt langzaam in zicht. Voor veel ondernemers een mooi moment om te beginnen met de het regelen van zaken die een fiscaal voordeel kunnen opleveren als zij tijdig zijn afgerond. Bijvoorbeeld de inbreng van een vastgoedonderneming van een B.V. in een IB-onderneming.
 • Miljardenfraude met dividendbelasting in Europa
  Groepen van bankiers, handelaren en pensioenfondsen hebben ten onrechte minstens € 55,2 miljard uit Europese staatskassen ontvangen, blijkt uit onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEX-Files.
 • Geen premieplicht werknemersverzekeringen voor indirecte dga
  Een bestuurder die voor de toepassing van de werknemersverzekeringen kwalificeert als dga, is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Sinds 1 januari 2016 is dat ook het geval als iemand statutair bestuurder is van een holding die weer bestuurder is van haar dochtervennootschap. Dit alles en meer komt naar voren in de Tax Talks e-learning van mr. Heidi Bröker.
 • Dga brandt zijn vingers aan rekening-courantschuld
  Kan de inspecteur aannemelijk maken dat een situatie is ontstaan waarin een schuld van de dga aan zijn vennootschap niet zal worden afgelost? Dan heeft de niet-afgeloste schuld het vermogen van de vennootschap definitief verlaten.
 • Nieuwe wervingsaanpak Belastingdienst heeft nog onvoldoende effect
  In september zijn ruim 240 nieuwe medewerkers ingestroomd bij de Belastingdienst. Dat meldt Snel in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee lijkt de nieuwe wervingsaanpak effect te hebben, maar de targets voor 2018 zijn (te) ver weg. Over de kosten die deze grootscheepse wervingsactie met zich brengt, wordt in de brief niet gerept.
 • Strafrechtelijke veroordeling leidt tot fiscale veroordeling
  Als voor rekening en risico van de verkoper een onroerende zaak wordt gesloopt, is onder voorwaarden sprake van een met btw belaste levering van een bouwterrein.
 • Wet fiscale maatregel rijksmonumenten aangenomen
  Het gewijzigde wetsvoorstel afschaffing aftrek uitgaven voor monumentenpanden is aangenomen door de Tweede Kamer op 16 oktober 2018.
 • Moest de inspecteur twijfelen over de ingediende aangifte?
  Als een feit grond oplevert voor het vermoeden dat een aanslag ten onrechte achterwege is gebleven of tot een te laag bedrag is vastgesteld, kan de inspecteur de ten onrechte achterwege geheven belasting navorderen. Een feit dat de inspecteur redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, kan geen grond voor navordering opleveren.
 • 30%-regeling meer dan alleen een belastingkorting op loon
  De afschaffing van de dividendbelasting gaat niet door. Daardoor is er onder meer ruimte voor een overgangsregeling voor de aangekondigde verkorting van de maximale duur van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers van acht naar vijf jaar.
 • Te veel afstandsverkopen in België hebben is geen lolletje
  Voor zover de omzet met verkopen aan particulieren uit een bepaald land een drempel overschrijdt, moet de ondernemer het btw-tarief van dat land toepassen. Deze drempel verschilt per land. België hanteert bijvoorbeeld een lagere drempel dan Nederland. Dit is belangrijk om te weten, want de boetes die België hanteert voor het onjuist toepassen van de afstandsverkopenregeling liegen er niet om.
 • ONL en MKB-Nederland positief over nieuw belastingpakket
  Het aanpassen van het pakket vestigingsklimaat is verstandig en een forse verbetering voor ondernemers. ONL is verheugd dat het kabinet het vrijgekomen budget voor de dividendmaatregel besteedt aan het verbeteren van het vestigingsklimaat voor het brede bedrijfsleven.
 • Ondanks akkoordverklaring toch wijziging verdeling mogelijk
  Een vermogensbezitter is ten aanzien van de Belastingdienst niet gebonden aan een akkoordverklaring over de verdeling van de gezamenlijke grondslag voor sparen en beleggen tussen hem en zijn ex-partner. Dit is anders als een compromis hierover met de Belastingdienst is overeengekomen of anderszins ondubbelzinnig afstand is gedaan van het recht de tot stand gekomen onderlinge verhouding te wijzigen.
 • Aangepast belastingpakket bedrijfsleven
  Het kabinet heeft definitief besloten om de veelbesproken dividendbelasting te handhaven. Met een reeks maatregelen wordt de € 1,9 miljard die jaarlijks vrijkomt besteed aan het Nederlandse bedrijfsleven. Hieronder volgt een overzicht.
 • Afschaffing dividendbelasting gaat definitief niet door
  Het kabinet ziet definitief af van het afschaffen van de dividendbelasting. Dat heeft premier Rutte gezegd na het coalitieoverleg maandagmiddag. Het geld dat de regering daardoor overhoudt, zo'n 1,9 miljard, gaat in zijn geheel naar het bedrijfsleven.
 • Uitkeringen aan nabestaanden MH17-slachtoffer belast
  De erfgenamen van een slachtoffer bij de MH17-ramp moeten loonbelasting betalen over een verzekeringsuitkering die zij hebben ontvangen. Volgens Rechtbank Gelderland volgt uit de systematiek van de omkeerregeling dat de polisuitkeringen zijn belast bij de erfgenamen. Met een reactie van Laura Jentink.
 • Maatschappelijk ongebruikelijke lening soms niet onzakelijk
  Wordt een lening verstrekt in familieverband met maatschappelijk ongebruikelijke voorwaarden? Dan is niet per definitie sprake van een onzakelijke lening. De Belastingdienst moet voor de onzakelijkheid van de lening aantonen dat met het verstrekken van de lening een debiteurenrisico is aanvaard dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen.
 • Hoge btw-schuld is reden om vergrijpboete te minderen
  Een slechte financiële positie van een belastingplichtige is een reden om een op te leggen boete te matigen. Daarbij moet de fiscus van de Hoge Raad ook rekening houden met de belastingschulden van de belastingplichtige.
 • Bond broker levert niet aan bank, maar aan beleggers
  Dat een bemiddelaar in de handel in niet-beursgenoteerde obligaties gebruik maakt van een bank wil nog niet zeggen dat de bank de afnemer van de bemiddelaar is. Mogelijk zijn de beleggers de afnemers van de bemiddelaar. Alleen voor zover de belegger buiten de EU is gevestigd, heeft de bemiddelaar recht op aftrek van voorbelasting.
 • Heroverweging belastingmaatregelen
  De coalitie bespreekt plannen over het verder verlagen van de vennootschapsbelasting (vpb), als onderdeel van de brede heroverweging na het in stand laten van de dividendbelasting. Ook zou gesproken worden over het handhaven van de expatregeling en maatregelen die nadelig uitpakken voor dga's.
 • Beveiliging persoonsgegevens Belastingdienst nog steeds niet op orde
  Gevoelige persoonsgegevens zijn technisch onmogelijk goed te beveiligen, zegt de Belastingdienst. De beveiliging bij de dienst is dan ook nog niet op orde. Dat blijkt uit een brief van directeur-generaal Uijlenbroek van de Belastingdienst aan de Autoriteit Persoonsgegevens, volgens Trouw.
 • Subjectieve vrijstelling Vpb stichtingen en verenigingen
  De staatsecretaris heeft op basis van ervaringen uit de afgelopen jaren een besluit plus stappenplan uitgebracht waarin beleidsstandpunten zijn opgenomen over de subjectieve vrijstelling Vpb voor stichtingen en verenigingen.
 • Fiscale winsten FE zelfs na liquidatie moeder verrekenbaar
  Stel dat een fiscale eenheid met openstaande compensabele verliezen wordt gevoegd in een nieuwe en grotere fiscale eenheid. Korte tijd later wordt de moedermaatschappij van de oude fiscale eenheid ontbonden. Onder omstandigheden kunnen de voorvoegingsverliezen van de oude fiscale eenheid toch te verrekenen zijn met de winst van de nieuwe fiscale eenheid. Dit blijkt uit de volgende zaak voor Hof Den Haag.
 • Zakenpartner slurpt niet per definitie alle fiscale winst op
  In een zaak voor Hof Amsterdam stelde een Belgische man dat hij geen belastbare winst kon toerekenen aan zijn Nederlandse vaste inrichting in Nederland vanwege de zakelijke winstverdeling tussen hem en zijn zakenpartner. Het hof verwerpt dit standpunt.
 • Tuchtrechtelijk gestraft bij verdediging pleitbaar standpunt
  Sinds een aantal jaren heeft de Belastingdienst extra mogelijkheden gekregen boetes op te leggen aan belastingadviseurs als pleger, medepleger, doen plegers, uitlokkers en medeplichtigen. Ook strafrechtelijke vervolging is mogelijk. Wat moet u als adviseur doen om boetes te voorkomen en wat als u toch een boete krijgt?
 • Fiscus waarborgt proces vermindering dwangbevelkosten voldoende
  De Nationale ombudsman onderzocht de procedure van vermindering dwangbevelkosten waarvan de hoogte is gekoppeld aan de aanslag. Na onderzoek blijkt dat de Belastingdienst hiervoor wel een werkproces heeft ingericht.
 • Kwijting betekent ook verlies aftrek negatief loon
  Als een werknemer zijn werkgever een schadevergoeding moet betalen, bijvoorbeeld in het kader van zijn ontslag, kan deze betaling kwalificeren als negatief loon. Scheldt de werkgever deze betalingsverplichting kwijt, dan is geen sprake van negatief loon.
 • Sta rechtbank niet te snel toe zaak af te handelen
  Als een belanghebbende ten onrechte niet is gehoord in de bezwaarfase maar in de beroepsprocedure de rechtbank uitdrukkelijk toestemming geeft om de zaak af te doen, kan hij daar niet meer op terugkomen.
 • Belastingrente geen belemmering voor bezwaar
  Er zijn staatssecretaris Snel geen gevallen bekend van belastingplichtigen die geen bezwaar durfden te maken vanwege de hoge belastingrente. Dit gaf hij als antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 12 oktober 2018
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 12 oktober aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artike 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Lening bij mondelinge overeenkomst kan echt zijn
  De enkele omstandigheid dat een dga mondeling een lening met zijn B.V. is overeengekomen en pas later schriftelijk heeft bekrachtigd, betekent nog niet dat sprake is van een schijnlening. Tot dit oordeel komt Rechtbank Noord-Holland.
 • A1-verklaring geldt al voordat zij onherroepelijk is
  De zogeheten A1-verklaring wijst op de sociale verzekeringsplicht van arbeidskrachten die in een ander land dan hun woonland werken. Bijvoorbeeld Rijnvarenden. Volgens de Hoge Raad is zo’n A1-verklaring al verbindend voordat zij onherroepelijk is geworden. Met een reactie van Laura Jentink.
 • Voorkomen inlenersaansprakelijkheid en boete WAADI
  De Belastingdienst heeft een aantal mogelijkheden om derden aansprakelijk te stellen voor onbetaald gebleven belastingschulden. Ook het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid kan soms boetes uitdelen bij uitlening. In dit artikel staat de inlenersaansprakelijkheid centraal en de wijze waarop de aansprakelijkstelling kan worden voorkomen of beperkt. Ook de WAADI en het boetebeleid komen aan de orde.
 • Geef soortaandeel uit en claim bedrijfsopvolgingsregeling
  Het uitgeven van soortaandelen kan ertoe leiden dat ‘kleine’ aandeelhouders toch hun aandelen schenken met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling. In de Tax Talks e-learning ‘Kleine aandelenbelangen en bedrijfsopvolgingsregeling’ van mr. drs. John Bult RB leert u hoe u dit het beste regelt.
 • Wat men al heeft, hoeft men niet te krijgen
  Als een belanghebbende in een beroepsprocedure al over bepaalde stukken beschikt, wordt hij niet in zijn rechtspositie geschaad als de Belastingdienst deze stukken laat overlegt.
 • Argument voor afschaffing dividendbelasting weerlegd door A-G
  Volgens een nog niet gepubliceerd advies van de A-G van de Hoge Raad maken de rechtszaken die buitenlandse beleggingsfondsen hebben aangespannen om de heffing van de dividendbelasting terug te vorderen, geen kans. Trouw heeft stukken in handen waaruit dit blijkt.
 • Gevolmachtigde kan schenking jubelton aan zichzelf regelen
  In tegenstelling tot wat de Belastingdienst vaak denkt, kan een gevolmachtigde een schenking ten behoeve van zijn eigen woning regelen. Prof.mr.dr. Bernard Schols legt dit uit in een artikel dat u hieronder kosteloos kunt downloaden.
 • Intentie verkoper en koper bepalend btw-gevolgen sloop
  Behoren sloop- en verbouwingswerkzaamheden die zijn verricht tot het moment waarop een bedrijfspand juridisch wordt geleverd tot de door een verkoper jegens de koper overeengekomen prestatie? Dan is het geleverde geen gebouw meer, maar slechts een basis voor een (nieuw) te vervaardigen onroerende zaak. Die levering is van rechtswege belast met omzetbelasting. Met een reactie van drs. Reinout van Haperen.
 • Belastingdienst stuurt brieven bezwaar vermogensrendementsheffing
  De Belastingdienst splitst bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 waarbij twee standpunten zijn vermeld.
 • Een geschenk uit de hemel voor de fiscus?
  Heeft een schenker geen aangifte gedaan van een schenking? Dan gaat de navorderingstermijn voor een aanslag schenkbelasting of recht van schenking pas lopen na overlijden van deze schenker of de begiftigde. Deze ruime navorderingstermijn is niet ‘unlawful’ en niet in strijd met Europees recht
 • RB ontevreden over Belastingplan
  Het Register Belastingadviseurs heeft kritiek geuit op het Belastingplan. Volgens het RB is er sprake van een onevenwichtig pakket dat de praktijk niet ten goede komt.
 • Na mediacampagne geen vrijwillige inkeer meer
  Voor vrijwillige inkeer is nodig dat men inkeert voordat men weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid van de aangifte, objectief bezien, bekend is of bekend zal worden.
 • CPB: kabinet kan meer doen tegen belastingontwijking
  Het kabinet heeft stevige ambities om belastingontwijking aan te pakken. Maar het kabinet kan meer doen om de rol van Nederland als doorsluisland naar belastingparadijzen in te perken, aldus directeur Laura van Geest van het CPB in een gesprek met NRC.
 • Geen wil om te bevoordelen, dus geen schenking
  Voor een schenking in de zin van de successiewet is vereist dat de schenker verarmt en de begiftigde verrijkt. Bovendien moet sprake zijn van vrijgevigheid. Dat wil zeggen dat naast de bewustheid tot bevoordeling van de begiftigde ook is vereist dat degene die verarmt de verrijking van de andere partij heeft gewild.
 • Coffeeshophouder jaagt fiscus op kosten
  Is sprake van een negatief belastbaar bedrag en daarom geen belasting verschuldigd? Dan kan de Belastingdienst geen vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige.
 • Ongewone maatregel Belastingdienst op Bonaire
  Wie op Bonaire, Saba en Sint Eustatius de autobelasting niet betaalt, krijgt een ondoorzichtig scherm op de voorruit geplakt. Bestuurders hebben hierdoor geen zicht meer op de weg.
 • Werken in de fiscaliteit
  Het jaarlijkse onderzoek Werken in de fiscaliteit staat in het teken van Tax Tech. Wat zullen de (grote) gevolgen zijn voor de fiscalist bij verschillende ontwikkelingen op het gebied van informatie technologie zoals: big data-analyse, robotisering van processen, artificial learning & machine learning en blockchain? AI-specialist Roderick Lucas, werkzaam bij Deloitte Tax & Legal vertelt.
 • Gevolgen aansprakelijkstelling boedeltekort in faillissement
  Wordt een dga door een curator aansprakelijk gesteld voor een faillissementstekort? Dan is geen sprake van een schuld die rechtstreeks samenhangt met het door de dga aan zijn B.V. ter beschikking gestelde vermogen. Een betaling uit aansprakelijkstelling in privé is daarom niet aftrekbaar.
 • Voor zakelijke reizen naar golfclubs toch bijtelling
  Maakt een dga zakelijke kilometers met een auto van de zaak vanwege bezoeken aan golfbanen met potentiële relaties? Dan moet een correctie plaatsvinden en is een deel van de gereden kilometers privé, omdat vergelijkbare personen gemiddeld 17 keer een bezoek brengen aan een golfbaan.

Gevestigd in Hengelo

Sinds 1992 is Acsenzo Accountancy en Belastingadvies gevestigd in Hengelo (Overijssel). Ons bedrijf telt in totaal vijftien medewerkers en wij verlenen onze diensten aan alle soorten ondernemers en ondernemingen, waarbij de focus ligt op het MKB. Ook verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen voor ondersteuning en advies bij ons terecht.