Nieuws

Wegwerkzaamheden i.v.m. aanleg Laan Hart van Zuid

Op termijn zal de Laan Hart van Zuid de verbinding vormen tussen de A35 en de binnenstad van Hengelo. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van ons kantoor. Echter tot 31-12-2018 blijft de Berfloweg toegankelijk voor al het verkeer. Wij houden u via dit item op de hoogte van de wijzigingen in onze bereikbaarheid.


Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste laatste nieuws omtrent Acsenzo.


Nieuws via Taxence

 • Beantwoording Kamervragen infiltratie bij Belastingdienst
  Op 16 augustus 2018 heeft de staatssecretaris antwoord gegeven op vragen van de leden Leijten en Van Raak over het bericht dat een bende cocaïnesmokkelaars is geïnfiltreerd bij de Belastingdienst.
 • Bevoegdheid tot vertegenwoordiging geen algehele volmacht
  Wordt een erfgenaam aangewezen als vertegenwoordiger voor het beheer van een nalatenschap? En vertegenwoordigt hij de erfgenamen bij het doen van de belastingaangifte en betaling van de belastingschulden van de erflater? Dan betekent dat nog niet dat de vertegenwoordiger ook namens de erven in beroep kan komen bij de rechtbank.
 • Cliënt moet bijzondere situatie doorgeven aan zijn adviseur
  Belastingadviseurs zijn verplicht zich voldoende te verdiepen in de situatie van hun cliënten voordat zij het advies opstellen. Maar de cliënt is ook verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie. Zeker als sprake is van bijzondere omstandigheden, zal hij deze moeten mededelen aan zijn adviseur.
 • Krijgt u de inspecteur op bezoek in het kader van Wet DBA?
  In het kader van de Wet Deregulering arbeidsrelaties wil de Belastingdienst eind 2018 meer dan honderd opdrachtgevers hebben bezocht om hen te spreken over hun werkwijze met hun opdrachtnemers. In het Toezichtsplan Arbeidsrelaties staat welke werkgevers de meeste kans maken op zo’n bezoek van de fiscus.
 • In de problemen door droogte? Wellicht uitstel van betaling mogelijk
  Agrarische ondernemers die hinder hebben ondervonden van de droogte en daardoor in betalingsproblemen zijn gekomen kunnen uitstel van betalen vragen bij de Belastingdienst. Dit betreft geen bijzondere regeling die in het leven is geroepen in verband met de droogte maar de standaard regeling die is opgenomen in de Leidraad Invordering 2008.
 • Actuele informatie over proces van gegevensuitwisseling
  De staatssecretaris van Financiën heeft een Wob-verzoek ontvangen om de stappen te noemen die de fiscus onderneemt als een verzoek om internationale gegevensuitwisseling binnenkomt. Daarnaast zijn meer vragen gesteld over dit proces. De staatssecretaris heeft het verzoek gedeeltelijk toegewezen.
 • Van prijsgeven pensioenaanspraak was nog geen sprake
  Het prijsgeven van een pensioenaanspraak leidt er in de regel toe dat de waarde van de pensioenaanspraak tot het loon wordt gerekend. Kenmerkend voor prijsgeven is dat een aanspraak komt te vervallen. Zijn partijen nog in onderhandeling, waarbij de hoogte van de aanspraak nog nadrukkelijk een geschilpunt is, dan kan men nog niet zeggen dat van een prijsgeven van de aanspraak sprake is.
 • Fiscus maakt paraplu aanpak deels openbaar
  Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën enkele stukken met betrekking tot de ‘paraplu aanpak’ Vermogen in het Buitenland openbaar gemaakt.
 • Motivering moet verder gaan dan referentie
  In een bezwaar- en beroepsprocedure tegen een informatiebeschikking kan men niet eindeloos vragen om uitstel voor het leveren van nadere motivering. Evenmin kan de belanghebbende volstaan met de enkele stelling dat hij refereert, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.
 • Zorg dat uw cliënt klaar is voor de btw-verhoging
  Per 1 januari 2019 stijgt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Deze verhoging heeft voor uw cliënten belangrijke gevolgen voor hun administratie, de prijzen van de goederen en diensten, de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang. Primaire levensbehoeften, zoals drinkwater, zullen duurder worden.
 • Schenking van aandeelhouder werkgever vormt loon
  Stel, de enig aandeelhouder in een vennootschap schenkt een deel van de aandelen aan een beoogd opvolger (geen familielid), die tevens werknemer/statutair bestuurder van de vennootschap is. Volgens Rechtbank Den Haag houdt zo'n schenking een dusdanig verband met de dienstbetrekking, dat sprake is van loon uit dienstbetrekking.
 • Als de bank alle zekerheid krijgt, is dga onzakelijke borg
  Als een dga borg staat voor de schulden van zijn B.V. en een eventueel verlies uit deze borgstelling fiscaal wil aftrekken, zal hij aannemelijk moeten maken dat hij niet alleen als aandeelhouder heeft gehandeld. Hij zal dit niet aannemelijk kunnen maken als alle mogelijke zekerheden ten gunste van de bank zijn gesteld.
 • Gebruik geen fictief BSN!
  Via het Forum fiscaal dienstverleners waarschuwt de Belastingdienst voor het gebruik van fictieve burgerservicenummers. Dit is niet toegestaan, zelfs niet als de werkgever het werkelijke burgerservicenummer van de desbetreffende werknemer niet weet.
 • Verzoek om vermindering aanmaningskosten is ook bezwaar
  Hebt u in een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag mede verzocht om een vermindering van aanmaningskosten? Dan moet de ontvanger van de belastingen uw bezwaarschrift ook opvatten als een bezwaarschrift tegen de aanmaningskosten, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.
 • Belastingdienst geeft uitleg over stopzetten toeslagen
  De Belastingdienst heeft gemerkt dat de fiscale praktijk behoefte heeft aan een duidelijke uitleg over het automatisch verlengen van toeslagen. Op het Forum fiscaal dienstverleners heeft de fiscus een handreiking uitgebracht met meer informatie over dit onderwerp. Ook geeft deze handreiking tips om te voorkomen dat een cliënt ten onterechte een toeslag ontvangt. 
 • Nederlandse autobelastingen op tweede plaats in Europa
  Binnen Europa heeft Nederland de op één na hoogste belastingen op auto’s, zo blijkt uit een onderzoek van de denktank Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin.
 • Leveranciersverklaring bewijst verkapte uitdeling
  Als de inspecteur een verklaring van een leverancier kan overleggen waarin staat dat een omschrijving op een factuur op verzoek van een dga is aangepast, heeft hij een sterke troef in handen. Met zo’n verklaring maakt de fiscus eerder aannemelijk dat de factuur ziet op werkzaamheden die een privédoel van de dga dienen.
 • 'Kafkabrigades' tegen verstikkende bureaucratie
  Iedereen kent ze volgens emeritus-hoogleraar Stevens wel: mensen die in het bureaucratische doolhof van de overheid – en dan met name bij de Belastingdienst – zijn vastgelopen. In een opiniestuk in het FD bepleit hij daarom de vorming van ‘kafkabrigades’ , interventieteams die dat soort situaties onderkennen en de helpende hand kunnen bieden.
 • Voorkomen bijtelling Lexus vereist meer dan mooi verhaal
  Als iemand thuis een Audi Q7 heeft staan, dan is het aannemelijk dat hij niet privé in zijn auto van de zaak zal rijden, moet een dga hebben gedacht. Om de inspecteur te overtuigen was echter meer nodig. Wellicht speelde mee dat de zakelijke auto een Lexus LS600 HL betrof…
 • Belastingadviseur heeft niets aan BelastingTelefoon
  Een kwart van de belastingadviseurs die de BelastingTelefoon bellen, haken tijdens de lange wachttijd af. Voor adviseurs is het beter om goede contacten te hebben bij de Belastingdienst en direct te kunnen bellen met de relevante inspecteur.
 • Belanghebbende die tijdrekt, krijgt geen dwangsom toegekend
  Als een belanghebbende in een fiscaal geschil ruim de tijd neemt om cruciale gronden van bezwaar en bewijsmiddelen aan te leveren, heeft hij volgens Rechtbank Oost-Brabant geen recht op een dwangsom.
 • Belastinghervorming VS positief voor fiscaal imago Nederland?
  De belastinghervorming van de VS lijkt het effect te hebben dat Amerikaanse bedrijven Nederland minder gebruiken als doorstroomland voor buitenlandse investeringen.
 • Huurcontract niet relevant voor WOZ-waarde
  Heffingsambtenaar hield bij de waardering WOZ van een kantoorpand ten onrechte rekening met bestaand huurcontract met betrouwbare huurder.
 • Aandachtspunten bij echtscheidingsconvenant en eigen woning
  In de praktijk is men zich niet altijd bewust van de fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken in het kader van een echtscheiding. Daarom heeft de Belastingdienst in een notitie een aantal fiscale aandachtspunten op een rij gezet
 • Boete voor belastingadviseur die geschatte omzet aangeeft
  Een factuur hoeft niet aan alle formele vereisten te voldoen om voorbelasting terug te kunnen vragen. Wel moet controleerbaar zijn of aan alle materiële eisen voor aftrek is voldaan.
 • Bezwaartermijn geldt ook voor suppletieaangifte
  Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat de Belastingdienst negatieve suppletieaangiften omzetbelasting mag opvatten als bezwaarschriften. Dat betekent dat deze suppletieaangiften ook onder de bezwaartermijn vallen.
 • Nederland treedt toe tot Openbaar Ministerie fraudezaken
  Nederland heeft zich als 21e EU-land aangesloten bij het Openbaar Ministerie fraudezaken (EOM). Het EOM moet ondermeer grensoverschrijdende btw-fraude gaan bestrijden.
 • Hoogte erfenissen toegenomen in 2015
  Na enkele jaren van krimp hebben overledenen in 2015 in totaal meer vermogen nagelaten. In 2014 was het totaal aan nagelaten vermogen zo’n 680 miljoen lager. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend heeft gemaakt.
 • Update handreiking overgang van onderneming
  De Belastingdienst heeft op het Forum Salaris een update gepubliceerd van de handreiking Wovon (Wet overgang van onderneming). In de handreiking wordt ingegaan op de loonheffingsaspecten die kunnen spelen bij overgang van onderneming.
 • NOB reageert op ontwerp Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Het voorgestelde artikel 2 van het ontwerp Besluit toezicht trustkantoren 2018 brengt de belastingadviseur en andere vrije beroepsbeoefenaren onder de werking van de Wet toezicht trustkantoren. Dat is niet terecht volgens de NOB.
 • Autokostenforfait hoort echt bij het loon
  De forfaitaire bijtelling (autokostenforfait) op het loon van werknemers met een auto van de zaak is niet alleen fiscaal gezien loon in natura. Het autokostenforfait beïnvloedt volgens Rechtbank Midden-Nederland ook het civiele loon en vergoedingen die daarop zijn gebaseerd.
 • Afwaardering lening vanwege verhaalsrecht door erfpacht
  Hof Den Bosch oordeelt dat de inspecteur en de rechtbank de invloed van het erfpachtrecht bij de beoordeling van de zakelijkheid van een lening hebben veronachtzaamd.
 • Kopie van Schriftelijke vastlegging verbod privégebruik noodzakelijk
  Een werknemer krijgt geen bijtelling privégebruik voor een bestelauto als zijn werkgever hem verbiedt de bestelauto privé te gebruiken. Hiervoor is vereist dat de werkgever het verbod schriftelijk heeft vastgelegd, dit verbod bij de loonadministratie bewaart, toezicht houdt op de naleving en een passende sanctie oplegt bij overtreding van het verbod.
 • Schriftelijke vastlegging verbod privégebruik noodzakelijk
  Een werknemer krijgt geen bijtelling privégebruik voor een bestelauto als zijn werkgever hem verbiedt de bestelauto privé te gebruiken. Hiervoor is vereist dat de werkgever het verbod schriftelijk heeft vastgelegd, dit verbod bij de loonadministratie bewaart, toezicht houdt op de naleving en een passende sanctie oplegt bij overtreding van het verbod.
 • Rechten belastingbetaler bij belastingrente ondergeschikt
  De regeling van de belastingrente is onevenwichtig en daardoor komen de rechten van de belastingbetaler in het geding. De rechten van de belastingbetalers zijn slecht gewaarborgd. Daarom moet er een handvest komen dat meer bescherming biedt aan de belastingbetaler.
 • Koopprijs door herzieningsrisico btw niet maatgevend WOZ
  De koopprijs van een woning kort na peildatum WOZ is doorgaans maatgevend voor de WOZ-waarde. In onderhavige casus echter niet aangezien het herzieningsrisico btw in de koopprijs was verdisconteerd.
 • Hulp bij gebruik studenten- en scholierenregeling
  Als u deze periode studenten of scholieren een vakantiebaantje wilt aanbieden, kunt u dit aantrekkelijker maken door de studenten- n scholierenregeling toe te passen. Het Forum Fiscaal Dienstverleners van de Belastingdienst bevat een handreiking voor de toepassing van deze regeling.
 • Afschaffing dividendbelasting vraagt om overgangsmaatregel
  De bestaande claim op niet-uitgekeerde winst zal met de voorgestelde afschaffing van dividendbelasting per 2020 verloren gaan. Hoogleraar belastingheffing van concerns Jan van de Streek (UvA) beveelt een overgangsmaatregel aan om forse budgettaire derving door anticipatiegedrag in 2018 en 2019 te voorkomen.
 • Nieuwe wetgeving tegen witwassen
  Op 25 juli 2018 is de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering in werking getreden. Ook de bijbehorende uitvoeringsbesluiten en -regelingen worden gewijzigd of vervangen. Door deze wijzigingen zijn er meer (rechts)personen die onder de Wwft-verplichtingen vallen.
 • Zwitsers renseignement rechtvaardigt informatiebeschikking
  Hof Den Haag oordeelt dat de Nederlandse fiscus voldoende belang had om gegevens over Zwitserse bankrekeningen op te vragen bij de Zwitserse belastingdienst. Als volgens de ontvangen gegevens een Nederlandse belastingplichtige rekeninghouder is, mag de Belastingdienst hem daarover vragen stellen.
 • Verstrekte leningen waren niet zakelijk
  Er is sprake van een onzakelijke lening als een aandeelhouder van een vennootschap aan zijn vennootschap een lening verstrekt en daarbij een debiteurenrisico aanvaardt dat een derde (geen aandeelhouder) niet zou hebben aanvaard, ook niet tegen een hogere rente. Van belang voor de beoordeling van die zakelijkheid is de situatie op het moment van de verstrekking van de lening.
 • Beleid fiscus rond bedrijfsopvolgingsregeling deels openbaar
  Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur heeft de staatssecretaris van Financiën ongepubliceerd beleid over de bedrijfsopvolgingsregeling openbaar gemaakt. Dit voorheen ongepubliceerd beleid bestaat vooral uit diverse antwoorden van kennisgroepen van de fiscus op vragen.
 • Nationale ombudsman blij met beslagvrije voet bij bankbeslag
  De Nationale ombudsman heeft de minister van Rechtsbescherming in een brief laten weten dat hij positief is over het wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht.
 • Deliveroo-bezorger niet in loondienst
  De arbeidsrelatie tussen Deliveroo en zijn bezorgers is al enige tijd een bron van discussie. Eind vorig jaar gaf het bedrijf aan over te willen gaan naar een zzp-model, waarbij de bezorgers niet meer werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar als zelfstandige ondernemer. Een bezorger die zo’n dergelijke zzp-overeenkomst aanging, maar vervolgens stelt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst vangt bot bij Rechtbank Amsterdam.
 • Meld dit over grensoverschrijdende constructie
  Op het Forum Fiscaal Dienstverleners heeft de Belastingdienst gepubliceerd welke gegevens belastingadviseurs moeten leveren aan de fiscus op het gebied van fiscale, grensoverschrijdende constructies. Het gaat onder meer om de identiteit van de belastingplichtige en betrokken tussenpersonen en een beschrijving van de geplande structuur.
 • Mogelijke uiteindelijk gerechtigde moet informatie leveren
  Als een dga bij zijn inkeer meldt dat mogelijk buitenlandse vennootschappen zijn betrokken bij zijn belastingontduiking, zal de Belastingdienst meer willen weten van de buitenlandse vennootschappen waarmee de B.V. van de dga handelt. Als het redelijke vermoeden ontstaat dat de dga feitelijk de uiteindelijk gerechtigde is van zo’n buitenlandse vennootschap, mag de inspecteur hem via een beschikking vragen om gegevens van deze handelspartner.
 • Eerste editie Nieuwsbrief Loonheffingen 2019
  Net als vorig jaar komt de Belastingdienst met een vroege eerste editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen met daarin veranderingen waarvan nu al bekend zijn dat ze volgend jaar ingaan.
 • Coulancerente bij achterwaartse verliesverrekening
  De Belastingdienst volgt de aanbeveling van de Nationale Ombudsman op om coulancerente te vergoeden wanneer door toedoen van de Belastingdienst vertraging is ontstaan in de achterwaartse verliesverrekening met renteschade als gevolg.
 • Omkering bewijslast omdat vereiste aangifte niet is gedaan
  Neemt een dga een (verkapte) winstdeling niet op in zijn aangifte inkomstenbelasting? En is daardoor de aangegeven inkomstenbelasting € 4.609 (ruim 11%) te laag? Dan is relatief en absoluut te weinig aangegeven en is de vereiste aangifte niet gedaan.
 • Afwaardering op verstrekte lening aan B.V. toegestaan
  Verstrekt een dga een lening aan zijn B.V., waarbij de B.V. een zakelijke rente en aflossingen betaalt en een (beperkte) zakelijke zekerheid stelt? En verbindt de B.V. zich het onderpand niet zonder schriftelijke toestemming van de dga te verkopen? Dan is de lening zakelijk en is de afwaardering aftrekbaar.

Gevestigd in Hengelo

Sinds 1992 is Acsenzo Accountancy en Belastingadvies gevestigd in Hengelo (Overijssel). Ons bedrijf telt in totaal vijftien medewerkers en wij verlenen onze diensten aan alle soorten ondernemers en ondernemingen, waarbij de focus ligt op het MKB. Ook verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen voor ondersteuning en advies bij ons terecht.