Nieuws

Wegwerkzaamheden i.v.m. aanleg Laan Hart van Zuid

Op termijn zal de Laan Hart van Zuid de verbinding vormen tussen de A35 en de binnenstad van Hengelo. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van ons kantoor. Echter tot 31-12-2018 blijft de Berfloweg toegankelijk voor al het verkeer. Wij houden u via dit item op de hoogte van de wijzigingen in onze bereikbaarheid.


Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste laatste nieuws omtrent Acsenzo.


Nieuws via Taxence

 • Aandachtspunten bij bepaling hoogte gebruikelijk loon
  De gebruikelijkloonregeling is niet alleen van toepassing op de dga en zijn partner, maar ook op meewerkende kinderen met een aanmerkelijk belang. Welke factoren bepalen de hoogte van het gebruikelijk loon en wat zijn aandachtspunten en adviesmogelijkheden voor de praktijk?
 • Bezwaar box 3-heffing 2017 valt niet onder procedure massaal bezwaar
  Bezwaar maken tegen de berekening van box 3 op de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 moet binnen zes weken na de datum op de definitieve aanslag.
 • Belastingdienst te star met splitsingsfaciliteit
  Op grond van een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant komen inspecteurs vaker dan voorheen tot het oordeel dat een splitsing plaatsvindt met het oog op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Te vaak, zo meent mr. Ad Versluis. In zijn e-learning voor Tax Talks gaat hij hierop in.
 • 'Energiebelasting aardgas fors omhoog'
  De energiebelasting op gas moet de komende twaalf jaar met circa 75 procent stijgen om particulieren, bedrijven en woningcorporaties zover te krijgen dat ze van het aardgas gaan. Dat plan wordt vrijwel zeker opgenomen in het klimaatakkoord, bevestigen deelnemers aan de klimaattafel 'Gebouwde Omgeving' onder leiding van Diederik Samsom aan de Volkskrant.
 • Btw-vrijstelling behouden na wisseling van invoerende afnemer
  Als een btw-ondernemer melding maakt van invoer van goederen die hij wil leveren aan een afnemer, maar naderhand de goederen levert aan een andere afnemer, betekent dat niet per definitie dat de btw-vrijstelling bij invoer vervalt.
 • Kritische vragen over informatievoorziening problemen inning erf- en schenkbelasting
  Vorig jaar ging het mis met de inning van de erf- en schenkbelasting. De Kamer wil graag weten wie daarvan op de hoogte was. 
 • Reikwijdte beleidsbesluit huwelijk en schenkbelasting
  Staatssecretaris Snel beantwoordt vragen over de reikwijdte van onderdeel 3.3 van het beleidsbesluit van 29 maart 2018 over huwelijk en schenkbelasting.
 • Recht van gebruik en genot heeft invloed op waarde grond
  Doordat grond praktisch naadloos overgaat van pacht naar ondernemingsvermogen moet bij de waardebepaling van die grond rekening worden gehouden met het recht van gebruik en genot. Hierdoor is de waarde op de openingsbalans lager dan de waarde in niet-verpachte staat.
 • Voor algemene heffingskorting telt vrijgesteld inkomen niet mee
  Indien inkomen op grond van een unierechtelijke regel is vrijgesteld van Nederlandse belastingheffing, dan mag dit inkomen volgens Hof Den Haag ook niet worden meegenomen bij de berekening van de algemene heffingskorting voor het overige, wel belaste inkomen. Gebeurt dit wel, dan wordt de betreffende belastingplichtige (indirect) toch getroffen door een nationale (progressieve) heffing.
 • Rutte zegt niets over Shell-deal
  De Tweede Kamer wilde uitleg van premier Rutte over zijn rol bij de dividendbelastingrel. Rutte vond dat hij geen antwoorden kon geven.
 • Navordering ten onrechte verleende iack niet mogelijk
  De Belastingdienst kan niet tot navordering overgaan bij een verwijtbaar onjuist inzicht in de feiten die bepalend zijn voor de belastingplicht of van een onjuist inzicht van de inspecteur in het recht.
 • Pas het box 3-stelsel aan!
  De belangenorganisaties van belastingplichtigen en ondernemers zijn van mening dat de vermogensrendementsheffing in de huidige vorm strijdig is met het recht op eigendom, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
 • Zaakwaarnemer blijft bevoegd tot vertegenwoordiging
  De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het in uitzonderlijke gevallen mogelijk is dat een zaakwaarnemer als vertegenwoordiger van een handelingsbekwame natuurlijke persoon in rechte optreedt. Een dergelijke uitzonderingssituatie doet zich voor als geen erven bekend zijn bij de Belastingdienst, maar wel sprake is van een positieve boedel.
 • Kenmerken familiebedrijf beïnvloeden waarde onderneming
  Mr. Mischa Gerardu-Houben zal in het komende nummer van het Vakblad FamilieZaken ingaan op de fiscale waardering van familiebedrijven. Hier wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht.
 • Opname in loonadministratie wijst op werknemerschap
  Als een werkgever een persoon opneemt in zijn loonadministratie als werknemer, mag de Belastingdienst ervan uitgaan dat deze persoon ook een werknemer is. Het is dan volgens Hof Den Haag aan de werkgever om het tegendeel te bewijzen.
 • Opvolger Wet DBA: overleg met veldpartijen uitgesteld
  Het overleg met vertegenwoordigers van zzp’ers, opdrachtgevers en andere veldpartijen over een opvolger van de Wet DBA is uitgesteld.
 • A-G wil dat aandelen OZR ook vrij van OVB zijn te schenken
  Volgens de letterlijke wettekst kan de verkrijging van de aandelen in een zogeheten onroerendezaakrechtspersoon niet vallen onder de bedrijfsopvolgingsregeling binnen de overdrachtsbelasting. Advocaat-generaal Wattel concludeert dat zo’n verkrijging wel moet zijn vrijgesteld als de rechtspersoon een materiële onderneming drijft.
 • Weer ophef over dividendbelasting Shell
  Volgens Europarlementariër Paul Tang is de regeling van Shell met de Belastingdienst in strijd met de Europese regels tegen oneerlijke concurrentie, aldus Trouw
 • Geen laag btw-tarief ligplaatsen jachthaven
  De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het verlaagde btw-tarief (6%) niet van toepassing is op de verhuur van ligplaatsen in een jachthaven.
 • Verhuur aan prostituee vrij van btw
  Stelt een exploitant kamers ter beschikking aan prostituees en beschikt hij over een exploitatievergunning? Dan moet de exploitant  voor deze vergunning ook bepaalde werkzaamheden in het belang van de prostituee verrichten en is geen sprake van vrijgestelde verhuur aan de prostituee behoudens tegenbewijs.  
 • De fiscalist bereiken? Kies voor Werken in de fiscaliteit!
  De fiscalist bereiken? Dat kan met de special Werken in de fiscaliteit! Met een advertentie in ‘Werken in de fiscaliteit 2018/2019’ bereikt u ruim 12.000 fiscalisten. Een uitgelezen kans om u te profileren onder deze doelgroep, bijvoorbeeld als ‘toekomstig werkgever van de fiscalist.
 • Kabinet wil doorgaan met EIA
  Het kabinet wil de Energie-investeringsaftrek (EIA) als fiscale stimuleringsregeling voortzetten. Dit laat minister Wiebes van EZK weten in een brief aan de Tweede Kamer met het evaluatierapport van de EIA.
 • Coalitie wil geen nader onderzoek dividendbelasting
  De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil op dit moment de motie voor nader onderzoek naar de noodzaak van de afschaffing van de dividendbelasting niet steunen. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels kreeg wel de steun van de oppostie om de Rekenkamer daartoe uit te nodigen, aldus het FD.
 • Btw-belaste verkrijging terrein voor ingetrokken aandelen
  In principe moet men de verkrijging van vastgoed als vergoeding voor het intrekken van aandelen aanmerken als twee afzonderlijke transacties; de intrekking van de aandelen en de verkrijging van vastgoed. Daardoor kan de verkrijging van het vastgoed belast zijn met btw.
 • Open CV? Niks mis mee!
  Er is de laatste tijd behoorlijk wat commotie ontstaan over de open commanditaire vennootschap in het kader van het opzetten van een privacy-structuur. Mr. Xavier Auerbach en drs. Jeroen Peters betogen dat bij zorgvuldige uitvoering de open commanditaire vennootschap heel goed gebruikt kan worden voor vermogensanonimisering van vermogen in de houdster-B.V.
 • Open CV? Niks mis mee!
  Er is de laatste tijd behoorlijk wat commotie ontstaan over de open commanditaire vennootschap in het kader van het opzetten van een privacy-structuur. Mr. Xavier Auerbach en drs. Jeroen Peters betogen dat bij zorgvuldige uitvoering de open commanditaire vennootschap heel goed gebruikt kan worden voor vermogensanonimisering van vermogen in de houdster-B.V.
 • Overvloed van stukken en stellingen baat belanghebbende niet
  In beginsel ligt de bewijslast voor de rechtmatigheid en de juistheid van een naheffingsaanslag omzetbelasting bij de inspecteur. Als echter wordt vastgesteld dat het verschil tussen de verschuldigde belasting volgens de aangifte en de werkelijk verschuldigde belasting absoluut en relatief aanzienlijk is, geldt omkering van de bewijslast.
 • Kamer niet goed geïnformeerd over problemen Belastingdienst
  De Tweede Kamer is de afgelopen jaren niet goed op de hoogte gebracht over de problemen bij de Belastingdienst. Weliswaar deelde het ministerie van Financiën stapels rapporten, maar die waren 'niet diepgaand en systematisch genoeg' om inzicht te krijgen in wat er precies aan de hand is.
 • Schending van het beginsel van zuiverheid van oogmerk
  Doordat het Openbaar Ministerie een aan hem toekomende bevoegdheid heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is gegeven wordt het OM niet-ontvankelijk verklaard in de strafvervolging.
 • Vof en vennoten afzonderlijk administratieplichtig
  Een vof heeft een administratieplicht voor onder meer de omzetbelasting en de vennoten zijn als ondernemer administratieplichtig voor hun aangifte IB. Dit is een afzonderlijke administratieplicht. De schuld voor een onjuiste aangifte IB afschuiven naar de vof werkt dus niet.
 • Brancheverenigingen willen financieel advies fiscaal aftrekbaar
  Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars willen dat de kosten van financieel advies fiscaal aftrekbaar worden. Dit hebben ze laten weten in een brief aan staatssecretaris Snel, aldus am:web.
 • Fiscale behandeling van startups
  Staatssecretaris Snel antwoordt op Kamervragen over de fiscale behandeling van startups.Op dit moment ziet hij nog geen aanleiding om de fiscale regelgeving te verruimen.
 • Tips & tricks bij een vaststellingsovereenkomst met fiscus
  Als uw cliënt en de fiscus onzeker zijn over de tussen hen geldende rechtstoestand over een bepaalde kwestie, kunnen ze ter voorkoming van een eventuele langdurige bezwaar- en beroepsprocedure, een fiscaal compromis of een vaststellingsovereenkomst sluiten. Mr. Dick Barmentlo gaat op Tax Talks uitgebreid in op de vaststellingsovereenkomst met de fiscus.
 • Belastingadviseurs voorzien problemen bij invoering Wet spoedreparatie FE
  Het wetsvoorstel ‘Wet spoedreparatie fiscale eenheid’ dat op 6 juni is ingediend, roept de nodige vragen op bij belastingadviseurs aldus het FD.
 • Oud rapport onvoldoende grond voor aansprakelijkstelling
  De belastingrechter kan niet volstaan met de verwijzing naar een rapport van de fiscus over een bepaald jaar als hij oordeelt dat een bestuurder aansprakelijk is voor onbetaalde belastingen over latere jaren.
 • Nadere MvA Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
  Minister Hoekstra van Financiën stuurde de Tweede Kamer de nadere memorie van antwoord van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn.
 • Ombudsman: Belastingdienst in verzuim met oplossen probleem toeslagen
  De Nationale ombudsman oordeelde over een klacht over niet-nagekomen toezeggingen van de Belastingdienst/Toeslagen voor de verrekening van openstaande toeslagschulden.
 • Sommige werkgevers zijn nooit klein geweest
  Vaak zal een startende werkgever voor de heffing van de premie werknemersverzekeringen kwalificeren als een kleine werkgever. Toch is het mogelijke dat een bedrijf op grote schaal begint en meteen als grote werkgever kwalificeert.
 • Overbedeling tot overwaarde woning is afkoop alimentatie
  Stel, een echtpaar gaat scheiden en de ene ex-partner krijgt de overwaarde van de voormalige echtelijke woning volledig toebedeeld. Als direct na deze toebedeling de andere ex-partner minder alimentatie hoeft te betalen, wijst dit op een belastbare afkoop van een alimentatieverplichting.
 • VSO kan ook zonder ondertekening rechtsgeldig zijn
  Als de inspecteur aannemelijk kan maken dat hij en de belastingplichtige in een gesprek tot een vaststellingsovereenkomst (VSO) zijn gekomen, is deze VSO geldig. Dit geldt zelfs als de belastingplichtige de VSO niet heeft ondertekend.
 • Wijziging besluit lijfrente in de winstsfeer
  De staatssecretaris heeft het verzamelbesluit inzake lijfrente in de winstsfeer gewijzigd. De onderdelen die betrekking hebben op de andere-verzekeraarsanctie kunnen nu worden voorgelegd aan de inspecteur.
 • Geen versoepeling fiscale aflossingsverplichting
  Staatssecretaris Snel reageert in een brief aan de Tweede Kamer op vragen over het versoepelen van de fiscale aflossingsverplichting voor eigenwoningschulden die per 2013 is ingevoerd.
 • Compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers
  Er komt een gerichte compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen. Hierdoor kregen zij te maken met terugvorderingen van toeslagen. Voor de regeling is € 17 miljoen gereserveerd. 
 • Hoge Raad bevestigt discriminerend effect verhuurderheffing
  Over het jaar 2013 legde de fiscus de verhuurderheffing in het geval van mede-eigendom van huurwoningen op aan de mede-eigenaar aan wie de WOZ-beschikking bekend was gemaakt. De Hoge Raad oordeelt in twee zaken dat deze toerekening soms heeft geleid tot een ongelijke behandeling van economisch gelijke gevallen.
 • Geldig beconnumer nodig voor aanvraag bijzonder uitstel
  Belastingadviseurs kunnen verzoeken om bijzonder uitstel voor het doen van aangiften. Maar dan moeten zij wel beschikken over een geldig beconnummer. Hof Arnhem-Leeuwarden moest dat onlangs nog eens benadrukken.
 • Geen naheffing bij verhoging btw-tarief
  Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de aangekondigde verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Dit liet staatssecretaris Snel weten in een debat met de Tweede Kamer.
 • Kamer wil opheldering over onderzoek afschaffen dividendbelasting
  De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Aanleiding is een aritkel van Follow The Money. Volgens het journalistiek platform is het besluit om de belasting af te schaffen genomen op basis van wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Shell, Unilever, AkzoNobel, DSM, Philips en werkgeversorganisatie VNO-NCW.
 • Gelijke monniken, gelijke dakkapellen
  Als een gemeente een beleid voert waardoor bepaalde handelingen, bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel, niet belast worden met leges en andere soortgelijke handelingen wel, schendt zij het gelijkheidsbeginsel. Dat kan ertoe leiden dat de rechter de opgelegde leges-aanslagen zal vernietigen.
 • RB reageert op plannen 30%-regeling
  Het RB heeft de Tweede Kamer onlangs feedback gegeven op de plannen omtrent het verkorten van de looptijd van de 30%-regeling.
 • MKB-toekomstplan 2030
  Donderdag 31 mei 2018 presenteerde ONL samen met andere ondernemers en MKB-organisaties het MKB-Toekomstplan 2030.

Gevestigd in Hengelo

Sinds 1992 is Acsenzo Accountancy en Belastingadvies gevestigd in Hengelo (Overijssel). Ons bedrijf telt in totaal vijftien medewerkers en wij verlenen onze diensten aan alle soorten ondernemers en ondernemingen, waarbij de focus ligt op het MKB. Ook verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen voor ondersteuning en advies bij ons terecht.