Nieuws

Wegwerkzaamheden i.v.m. aanleg Laan Hart van Zuid

Vanaf 10 april gaat de Berfloweg dicht bij de rotonde (stationszijde). Deze werkzaamheden zijn bij de start van de bouwvak (7 augustus, week 32) afgerond. Daarna gaat de Berfloweg tijdelijk weer open. Zodra de werkzaamheden aan de Laan Hart van Zuid (nieuwe verkeersader tussen het station en de Breemarsweg) zijn afgerond, wordt de Berfloweg definitief een doodlopende straat.

Wij raden u dan ook aan vanaf 10 april ons kantoor als volgt te benaderen:

 • Vanuit Enschede/Hengelo-Zuid rijdt u via Breemarsweg – Berfloweg.
 • Vanuit Almelo/Borne/Hengelo-Noord rijdt u naar het winkelcentrum Esrein (Dikkersplein). Van hieruit passeert u de Laan Hart van Zuid en bereikt u via de Esrein/Adriaansweg de Berfloweg, waar u linksaf slaat. Ons kantoor bevindt zich na 150 meter aan de linkerzijde.

Route_Acsenzo


Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste laatste nieuws omtrent Acsenzo.


Nieuws via Taxence

 • Overige fiscale maatregelen 2018
  In lijn met eerdere jaren bevat het pakket Belastingplan 2018 een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. Dit wetsvoorstel bevat onder andere het afschaffen van de inkeerregeling, een aantal wijzigingen in de Invorderingswet 1990 (IW 1990) zoals een vereenvoudiging van het derdenbeslag en een aanpassing van de huwelijksvermogensgemeenschap.
 • Inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
  Het wetsvoorstel Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling bevat maatregelen die zowel een aanscherping als een versoepeling in de dividendbelasting inhouden.
 • Afschaffing van de btw-landbouwregeling
  Middels het wetsvoorstel Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling wordt deze regeling per 1 januari 2018 afgeschaft, waarbij het vrijvallende budget € 15 miljoen ten goede komt aan de ruilvoetproblematiek van het Ministerie van Economische Zaken.
 • Belastingplan 2018: alle maatregelen op een rij
  Het Belastingplan 2018 en overige Prinsjesdagstukken zijn op dinsdag 19 september 2017 om 15.15 uur door minister Dijsselbloem aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieronder informeren wij u over de belangrijkste fiscale wijzigingen.
 • Prinsjesdag 2017
  Vandaag worden de Miljoenennota, het Belastingplan 2018 en alle overige Prinsjesdagstukken openbaar gemaakt. Om 15.15 uur biedt minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Vanaf dat moment bericht Taxence over de belangrijkste fiscale wijzigingen.
 • Meerdere derden aansprakelijk voor dezelfde schuld
  Als een onderneming haar personeel aan derden ter beschikking stelt en de door haar verschuldigde loonheffingen en de omzetbelasting ter zake van die uitlening niet voldoet, zal de fiscus het daar niet zomaar bij laten. De ontvanger kan de bestuurder van de onderneming daarvoor aansprakelijk stellen, maar hij kan ook meerdere derden (zoals de inleners en/of doorleners) aanspreken.
 • Beantwoording Kamervragen fonds gemene rekening
  Staatssecretaris Wiebes heeft een reactie gestuurd op Kamervragen over het  fonds gemene rekening.
 • Hof moet een laat bewijsaanbod in WOZ-zaak overwegen
  Stel dat een eigenaar van een onroerende zaak de WOZ-waarde van dit pand aanvecht. Pas voor het hof biedt hij aan stukken te overleggen die inzicht geven in de waardeontwikkeling. Het hof moet dan een afweging maken of het ingaat op dit bewijsaanbod of niet. Zonder meer afwijzen is niet toegestaan, zo maakt de Hoge Raad duidelijk.
 • Bijtelling privégebruik auto blijft 25% voor auto’s van vóór 2017
  De overgangsregeling voor de bijtelling privégebruik auto van de zaak is volgens Rechtbank Den Haag niet in strijd met het IVBPR en het EVRM. Per 2017 geldt alleen voor nieuwe auto’s het verlaagde percentage van 22%. Mr. Heleen Elbert schijnt haar licht op deze zaak.
 • Oppassen bij eigenwoningschenken
  Sinds 1 januari 2017 is de belastingvrije eigenwoningschenking weer terug. Men moet echter wel oppassen, want ‘de eerste katers onder de ‘beschonkenen’ zijn reeds gesignaleerd’ aldus prof. mr. dr. Bernard Schols.
 • Dijsselbloem wil meer samenwerking met EU over belastingen
  Volgens minister Dijsselbloem zou Nederland er goed aan doen om zich aan te sluiten bij de landen die de moderne belastingen vormgeven. De ontwikkelingen gaan heel snel.
 • Op persoonlijke titel ingediend bezwaar niet-ontvankelijk
  Kan een ‘bestuurder’ van een v.o.f. door de ontvanger aansprakelijk gesteld worden voor de belastingschulden van de v.o.f.? Dan kan die bestuurder de rechtmatigheid van die belastingaanslag pas ter discussie stellen nadat hij door de ontvanger aansprakelijk is gesteld.
 • Inspecteur moet inkomen baseren op redelijke schatting
  Als iemand een informatiebeschikking heeft ontvangen, die onherroepelijk is geworden, moet de rechtbank het beroep van diegene tegen een uitspraak op bezwaar ongegrond verklaren, tenzij die persoon overtuigend kan aantonen dat en in hoeverre die uitspraak onjuist is.
 • Belastingdienst is strenger bij aanpak schijnzelfstandigen
  De Belastingdienst vindt dat bedrijven die in de fout gaan met zzp'ers, eerder kunnen worden aangepakt dan staatssecretaris Wiebes.
 • Buitensporige last crisisheffing lastig te bewijzen
  De pseudo-eindheffing voor hoge lonen kan vanwege bijzondere, niet voor alle met de crisisheffing geconfronteerde inhoudingsplichtigen geldende, feiten en omstandigheden, buiten toepassing blijven. Maar dan moet de inhoudingsplichtige aannemelijk maken dat in haar geval sprake is van een individuele buitensporige last.
 • Opstartactiviteiten veel te gering voor ondernemerschap
  De zeer geringe omzet en resultaten van een fairtrade tassenlijn waren volgens Hof Den Haag veel te gering om te kunnen spreken van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Dat de activiteiten zich in de opstartfase bevonden en nadien niet daadwerkelijk van de grond waren gekomen vanwege ziekte, leidde niet tot een ander oordeel.
 • 75 miljoen voor de Belastingdienst
  De Belastingdienst krijgt er volgend jaar 75 miljoen bij om te voorkomen dat de belastinginning in gevaar komt. Dit bevestigen bronnen aan RTL Nieuws.
 • Lagere ab-winst door onzakelijke schuldigerkenning
  In een recente zaak voor Hof Den Haag wist een aanmerkelijkbelanghoudster aannemelijk te maken dat de overdrachtsprijs van de aandelen die zij had verkocht lager was dan de overeengekomen verkoopprijs. De koper was namelijk de koopsom onder onzakelijke voorwaarden schuldig gebleven.
 • Onder voorwaarden aftrek premies Belgische pensioenregeling
  Is een voormalig Belgische werknemer al deelnemer aan een Belgische pensioenregeling bij indiensttreding bij een Nederlandse werkgever en kwalificeert de Belgische pensioenregeling ook als zuivere Nederlandse pensioenregeling? Dan behoren de pensioenpremies niet tot het belastbaar loon in Nederland.
 • Beëindigingsvergoeding voor maat behoort tot winst
  De beëindigingsvergoeding die een maat ontvangt vanwege het voortijdig beëindigen van een overeenkomst, die in het kader van zijn onderneming is aangegaan, behoort tot de belastbare winst uit onderneming.
 • Rechter moet postbezorging goed controleren
  Als de belanghebbende het griffierecht niet betaalt, kan de belastingrechter zijn beroepschrift niet ontvankelijk verklaren. Maar blijkt uit een afdruk van het document van bezorging dat de griffierechtnota en herinnering naar een ander adres dan het bekende adres van de belanghebbende zijn gestuurd, dan is niet-ontvankelijkverklaring niet zonder meer mogelijk.
 • Onzakelijke-leningjurisprudentie ook bij tbs-lening ‘omlaag’
  Vanwege de aansluiting bij het totaalwinstbegrip geldt de onzakelijke-leningjurisprudentie volgens A-G Niessen ook voor de tbs-regeling en de onzakelijke lening ‘omlaag’. Op één onderdeel is het standpunt van de A-G verrassend, aldus mr. Almer de Beer.
 • Afschaffing landbouwregeling per 1 januari 2018
  Bent u landbouwer of heeft u cliënten in de agrarische sector? Dan heeft de afschaffing van de landbouwvrijstelling in de omzetbelasting per 1 januari 2018 gevolgen voor u of uw cliënten.
 • Nieuw besluit verlaagd BTW-tarief
  Op 28 augustus 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën een gewijzigd besluit bekend gemaakt over toepassing van het 6% BTW-tarief. Dit besluit bevat een aantal verduidelijkingen en uitbreidingen en beperkingen van de toepassing van het 6% BTW-tarief. Carola van Vilsteren licht het besluit toe.
 • Do’s en don'ts in het aangifteproces
  Hoe hoort u als adviseur te handelen? Hoe zit het met de risico’s en bewijsrecht? Waarom is het zo belangrijk een pleitbaar standpunt te hebben? Dick Barmentlo behandelt binnenkort op Tax Talks in de focusuitzending de ‘Do’s en don'ts in het aangifteproces'.
 • Wetsvoorstel UBO-register in december naar Tweede Kamer
  Het wetsvoorstel Implementatiewet register uiteindelijk belanghebbenden wordt naar verwachting in december 2017 bij de Tweede Kamer ingediend. Dat heeft de Minister van Financiën laten weten.
 • Horen in verzetprocedure over boetebeschikking
  Als een boetebeschikking in het geding is in een verzetprocedure en de rechtbank het verzet ongegrond wil verklaren, moet zij nagaan of ze de belanghebbende moet uitnodigen om deze ter zitting te horen aldus de Hoge Raad.
 • Eigen woning & echtscheiding: wie krijgt de ‘schuld'?
  Bij een echtscheiding komt een aantal voor de dagelijkse praktijk belangrijke theoretische vraagstukken voor over de eigen woning. Op welke wijze kunnen aanstaande ex-partners hun fiscale eigenwoningregeling zo vormgeven dat er geen renteaftrek ‘verloren’ gaat?
 • Invoering BTW-herziening op kostbare diensten vanaf 2018
  Enige tijd geleden maakte het Ministerie van Financiën bekend dat zij van plan is om de BTW-herziening ook toe te passen op ‘kostbare diensten’. Dit blijkt uit het conceptbesluit voor wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, zoals opgenomen bij de internetconsultatie.
 • HR laat vaker van zich horen
  Twee nieuwe raadsheren en een vicepresident zijn benoemd bij de Hoge Raad. Naar aanleiding van deze benoemingen wezen de procureur-generaal en de president op het belang van rechtstatelijke waarden en goede wetgeving.
 • Taakstraf voor tonnen aan onterecht teruggevraagde BTW
  Aan een bestuurder van diverse B.V.’s is een voorwaardelijke gevangenisstraf van 16 maanden en de maximale  taakstraf van 240 uur opgelegd voor het opzettelijk doen van onjuiste BTW-aangiften en het vervalsen van jaarrekeningen van de B.V’s.
 • Gemachtigde horen in procedures van anderen onvoldoende
  De inspecteur voldoet niet aan de hoorplicht als hij alleen een hoorgesprek voert met de gemachtigde van een belanghebbende in eerdere procedures van andere belanghebbenden. Dat de geschilpunten (deels) overlappen met de geschilpunten in de zaak van belanghebbende, maakt dat niet anders.  
 • Let op aangifte afkoop pensioen in eigen beheer
  De Belastingdienst waarschuwt dat het aangeven van de afkoop van het pensioen in eigen beheer niet altijd goed gaat. Soms doen de verkeerde B.V.’s aangifte of B.V.’s doen te vroeg aangifte.
 • A-G: BTW over parkeergeld
  Advocaat-generaal (A-G) Ettema adviseert de Hoge Raad om te oordelen dat gemeenten ook BTW factureren voor het parkeren op de openbare weg.
 • Ontvanger mag IB-teruggaaf verrekenen met BTW-schuld
  Bij het opleggen van de definitieve aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen (IB/PVV) mag de inspecteur rekening houden met een eerder ten onrechte verleende teruggaaf. Dit geldt ook als de teruggaaf heeft geleid tot een verrekening met een aanslag omzetbelasting.
 • Besluit WOB-verzoek aanslagregeling
  Bij het Ministerie van Financiën is op 11 juli 2017 een WOB-verzoek binnengekomen over de aanslagregeling, de rechtstoepassing in het algemeen en het afdoen van klachten. 
 • AWBZ-zorgverlener geen zelfstandig ondernemer
  Wie inkomsten verdient met het verlenen van AWBZ gefinancierde zorg in natura, beschikt niet over de voor het IB- ondernemerschap noodzakelijke zelfstandigheid. Een zorgverlener kan niet onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico AWBZ gefinancierde zorgwerkzaamheden in natura aan de zorgaanvragers aanbieden. Hij is daarvoor afhankelijk van een zorgaanbieder.
 • Teruggaaf OVB ondanks uitblijven restitutie
  Het feit dat een vooruitbetaling op de koopsom niet is terugbetaald bij het intreden van een ontbindende voorwaarde staat aan de te verlenen teruggaaf van overdrachtsbelasting niet in de weg. Tot dit oordeel kwam Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
 • Aanpak BTW-carrouselfraude telecommunicatiediensten
  Staatssecretaris Wiebes geeft antwoord op een aantal vragen van de Tweede Kamer over de aanpak van de BTW-carrouselfraude met telecommunicatiediensten.
 • Afpelmethode soms ongeschikt bij berekening innovatiewinst
  De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bevat een speciale faciliteit voor lichamen die bepaalde vormen van speur- en ontwikkelingswerk verrichten: de innovatiebox. De kern van deze faciliteit is dat de kwalificerende voordelen uit immateriële activa in de innovatiebox effectief worden belast tegen 5%. Bij het berekenen van de kwalificerende voordelen is de afpelmethode vaak, maar niet altijd bruikbaar.
 • Transparanter toezicht financiële markten
  De toezichthouders de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) krijgen meer mogelijkheden om overtredingen door financiële instellingen openbaar te maken. Dat is de kern van het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten dat minister Dijsselbloem van Financiën 4 september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
 • Gevolgen van de ontbindende voorwaarde bij 100k-vrijstelling
  Hoofdregel van de geherintroduceerde verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning is dat de schenking onvoorwaardelijk wordt voldaan. Slechts één ontbindende voorwaarde is toegestaan. Mr. Maria Monteiro gaat in op de praktische uitwerking hiervan.
 • Wiebes beantwoordt vragen over de APA-/ATR-praktijk
  Op 31 augustus verscheen een brief waarin de staatssecretaris antwoord geeft op 27 vragen inzake diverse structuren zoals beschreven in de eerder gepubliceerde APA/ATR notitie en de controle op de afgegeven rulings.
 • NOB: 'laat 30%-regeling intact'
  De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft gereageerd op het rapport 'Evaluatie 30%-regeling' dat op 13 juni 2017 aan de Tweede Kamer is aangeboden.
 • Fiscus te kort door de bocht bij een U-bochtconstructie?
  Voor de BPM is een nieuwe auto, een auto die na vervaardiging ervan niet of nauwelijks in gebruik is geweest. Het tarief voor nieuwe auto’s is ook van toepassing op gebruikte auto’s bij een zogeheten U-bochtconstructie met belastingbesparing als doorslaggevende reden.
 • Begrip woning ruim uitgelegd bij verhuurderheffing
  Worden anti-kraakwoningen en woningen die onder de leegstandwet vallen ter beschikking gesteld aan derden tegen een vergoeding? Dan behoren deze woningen tot de heffingsgrondslag voor de verhuurderheffing.
 • Uitfaseren EKA
  De Belastingdienst gaat de elektronische kopieaanslagen (EKA’s) per 31 december 2017 volledig uitfaseren. De EKA is enkele jaren geleden opgevolgd door het Servicebericht Aanslag (SBA) via Digipoort.
 • 'Aangegeven niet in NL belaste omzet' was vergoeding
  Ook een niet in Nederland belaste omzet die een houdstermaatschappij in haar aangifte aangeeft, kan als vergoeding voor verrichte economische prestaties worden beschouwd. Het is dan aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat, ondanks het feit dat er daadwerkelijk omzet is verantwoord in de aangifte, geen sprake is van ondernemerschap.
 • Wob-verzoek Wet DBA-Wet IB 2001
  Bij het ministerie van Financiën is een Wob-verzoek ingediend over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).
 • Slechts 50% hypotheekrenteaftrek voor achterblijver
  De (volledige) betaling van de hypotheekrente is verbonden aan het recht van de achterblijver om in de woning te mogen blijven wonen en dient niet tot voorziening in het levensonderhoud van zijn ex-echtgenote. De achterblijver heeft in dit geval dus alleen recht op 50% hypotheekrenteaftrek, zo oordeelde Hof Den Bosch.

Gevestigd in Hengelo

Sinds 1992 is Acsenzo Accountancy en Belastingadvies gevestigd in Hengelo (Overijssel). Ons bedrijf telt in totaal tien medewerkers en wij verlenen onze diensten aan alle soorten ondernemers en ondernemingen, waarbij de focus ligt op het MKB. Ook verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen voor ondersteuning en advies bij ons terecht.