Nieuws

Wegwerkzaamheden i.v.m. aanleg Laan Hart van Zuid

Op termijn zal de Laan Hart van Zuid de verbinding vormen tussen de A35 en de binnenstad van Hengelo. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van ons kantoor. Echter tot 31-12-2018 blijft de Berfloweg toegankelijk voor al het verkeer. Wij houden u via dit item op de hoogte van de wijzigingen in onze bereikbaarheid.


Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste laatste nieuws omtrent Acsenzo.


Nieuws via Taxence

 • Besluit op Wob-verzoek over beleid Belastingdienst voor leningen eigen woning
  Besluit op een verzoek om alle documenten, notities, memo's, intern cursusmateriaal en beleidsstukken openbaar te maken over de beoordeling of een bepaalde lening fiscaal als eigen woninglening (in familieverband) moet worden aangemerkt.
 • Geen vertrouwen te ontlenen aan onterechte beschikking FE OB
  Aan de beginselen van formele rechtskracht en/of opgewekt vertrouwen komt bij toepassing van het Unierecht een andere betekenis toe dan in het nationale recht. Een beschikking fiscale eenheid omzetbelasting geeft alleen de zekerheid op een eventuele hoofdelijke aansprakelijkstelling voor de verschuldigde omzetbelasting van de fiscale eenheid of een onderdeel hiervan.
 • Tijdelijke verhuur gedeelte woning toch onbelast
  Anders dan Hof Amsterdam is Rechtbank Noord-Holland van mening dat verhuur van een gedeelte van de woning op basis van de wettekst en wetsgeschiedenis noch op grond van box 1 noch op grond van box 3 kan worden belast.
 • Vanaf 2020 einde vaksector voor uitzendwerkgevers
  Vanaf 1 januari 2020 valt een groot deel van de uitzendwerkgevers onder ‘sector 52 Uitzendbedrijven’. Uitzendwerkgevers die zijn ingedeeld in een vaksector ontvangen een nieuwe beschikking sectorindeling van de Belastingdienst.
 • Behandelschema Belastingplan 2020
  Via Taxence houden we u graag op de hoogte van het Belastingplan 2020. Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2020  is als volgt.
 • Firmanten hebben ieder recht op helft van de KIA
  De wetgever heeft bij invoering van de KIA een gelijke behandeling beoogd van eenmanszaken en B.V.’s enerzijds en samenwerkingsverbanden anderzijds. Relevant voor de hoogte van de KIA per firmant is daarom de totale investering in het ondernemingsvermogen van het samenwerkingsverband.
 • Prinsjesdag 2019: verwachte wijzigingen in de Vpb
  Prinsjesdag 2019 nadert. Op die dag zullen naar verwachting onder andere diverse nieuwe maatregelen op het gebied van de vennootschaps- en dividendbelasting worden gepresenteerd. Een beknopt overzicht van deze verwachte wijzigingen.
 • Lening alsnog zakelijk door notariële hypotheekverklaring
  Voor uitleg van de afspraken uit een VSO is niet alleen de taalkundige uitleg van wat partijen zijn overeengekomen van belang.  De betekenis van het omstreden beding in de VSO moet ook worden vastgesteld aan de hand van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
 • Herallocatie lening vóór overgang woning naar box 3 relevant
  Aftrek van rente op een achteraf gesloten lening voor een eerst met eigen middelen gefinancierde verbouwing is mogelijk. Daarvoor kan ook een reeds bestaande lening worden gebruikt. Wanneer men echter niet kan aantonen dat de oude bestaande lening is geheralloceerd naar de nieuwe woning, gaat volgens A-G Wattel de oude lening met de oude woning over naar box 3.
 • Hoofdlijnen van de Wet arbeidsmarkt in balans
  Met de Wet arbeidsmarkt in balans wil de regering het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een vast in plaats van een flexibel arbeidscontract aan te bieden. Werkenden krijgen hierdoor bij het accepteren van een dienstbetrekking meer zekerheid.
 • Gegevens en groetjes uit Luxemburg!
  Als de belastingrechter meent dat de fiscus via een informatiebeschikking gegevens wil verkrijgen die niet zijn op te vragen, zal hij de informatiebeschikking vernietigen. Als na de rechterlijke uitspraak de Belastingdienst van buitenlandse fiscale autoriteiten gegevens ontvangt die een ander licht op de zaak werpen, kan dit een reden zijn voor de rechter om zijn uitspraak te herzien.
 • Kamervragen over belastingvoordeel Uber
  Taxibedrijf Uber heeft een belastingvoordeel van € 5,5 miljard geregeld in Nederland. De constructie kan gebruikt worden om wereldwijd zo min mogelijk belasting te betalen als het bedrijf ooit winst gaat maken. Er zijn inmiddels Kamervragen gesteld over dit bericht.
 • Buitenlandse registratie maakte auto al ‘gebruikt’
  In een aantal zaken is Rechtbank Gelderland aan de hand van eerdere arresten van de Hoge Raad ingegaan op diverse aspecten van de BPM-heffing over gebruikte auto’s. Omdat deze zaken betrekking hadden op 2009 en begin 2010, was de toekenning van een buitenlands kenteken al voldoende om de auto’s als gebruikt te kwalificeren.
 • Dreigende websitetekst veroorzaakt procesbelang
  Als een belanghebbende geen aanslag krijgt opgelegd, maar een uitspraak op het bezwaar en de tekst op de website van de gemeente de indruk wekken dat hij wel een aanslag moet betalen, ontstaat toch een procesbelang. De belanghebbende heeft dan recht op een proceskostenvergoeding.
 • DNB: belastingontwijking kan reden zijn om klant te weigeren voor banken
  Banken moeten van De Nederlandsche Bank (DNB) in de gaten houden of hun klanten belasting ontwijken. Als klanten aan belastingontwijking doen, kan dat volgens DNB reden zijn om ze te weigeren, schrijft het FD.
 • Belastingdienst stuurt ten onrechte aanmaningen erfbelasting 2017
  De Belastingdienst heeft ten onrechte herinneringen gestuurd aan mensen die al aangifte erfbelasting 2017 hebben gedaan met als datum 1 augustus 2019.
 • Geen vrijstelling als debiteur schuld met auto kan voldoen
  Een schenking is vrijgesteld van schenkbelasting als zij de begunstigde in staat te stelt zijn schulden te voldoen. De begunstigde schuldenaar moet deze schenking ook echt nodig hebben. Als hij zijn schuld ook zou kunnen voldoen door zijn auto te verkopen, is de schenking niet vrijgesteld van schenkbelasting.
 • A-G wil dat Belastingdienst meer onderzoek doet
  Als de inspecteur een overlijdensaangifte ontvangt van iemand die fiscaal partner was van een aanmerkelijkbelanghouder, moet hij van A-G IJzerman onderzoeken of de overledene een fictief voordeel uit aanmerkelijk belang heeft genoten.
 • Testament verstandelijk beperkten vaker inzet van juridische strijd
  Testamenten van mensen met een zware verstandelijke beperking zijn steeds vaker inzet van een juridische strijd. De testamenten zijn omstreden omdat niet duidelijk is of zij wilsbekwaam waren toen de akte werd opgemaakt. 
 • Levensverzekering door van leven afhankelijke premiebetaling
  Een levensverzekering is een overeenkomst omtrent de uitkering van kapitaal of een rente, op levens- en sterftekansen gegrond. Daarbij zijn de uitkering of de premiebetaling afhankelijk van het in leven zijn of de dood van een of meer bepaalde personen. Volgens het hof voldoet de afgesloten overeenkomst aan bovenstaande definitie van levensverzekering.
 • Minimaal 1 jaar niets aangegeven op btw-aangifte
  De Belastingdienst stuurt een brief aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw aan de Belastingdienst hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de onderneming is gestopt.
 • Hypotheek aflossen? Doe dat dan vóór 1 januari
  Iemand die spaargeld kort na de peildatum aanwendt voor aflossing van een hypotheekschuld, verkeert in nagenoeg dezelfde omstandigheden als andere belastingplichtigen met box 3-vermogen. Van een individuele en buitensporige last is dan ook geen sprake.
 • RB: noodzaak nieuwe concernregeling ontbreekt
  In een reactie op de internetconsultatie voor een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting, laat het Register Belastingadviseurs (RB) weten vooral niet veel te willen wijzigen aan het huidige systeem.
 • Geen nieuwe wetgeving voor box 3 per 1 januari 2020
  De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 juni 2019 overleg gevoerd met de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel. Nieuwe wetgeving voor box 3 is niet mogelijk per 1 januari 2020.
 • Online oprichting B.V. mogelijk per 1 augustus 2021
  Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een B.V. op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 • Voornemen tot herinvesteren voldoende concreet gemaakt
  Een ondernemer is in beginsel vrij al dan niet een herinvesteringsreserve te vormen, waarbij geldt dat de keuze pas hoeft te blijken op de balans van het jaar van vervreemding. Bij vervanging van het bedrijfsmiddel in een ander jaar dan het jaar van vervreemding, moet het herinvesteringsvoornemen onafgebroken aanwezig zijn geweest.
 • A-G: kleinkinderen alleen belast voor surplus vordering
  In 1996 overleed oma en zij had in haar testament aan haar kleinkinderen vorderingen gelegateerd ten laste van haar dochter (de tante van belanghebbenden). Door het overlijden van de tante werden de vorderingen opeisbaar. De A-G meent dat niet de volledige nominale vorderingen bij belanghebbenden belast zijn met erfbelasting, maar een surplus.
 • Belastingdienst verstuurt beschikkingen Wtl 2018
  Als een werkgever over 2018 recht heeft op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), ontvangt hij vóór 1 augustus een beschikking.
 • € 830.000 boete voor niet melden constructie
  Intermediairs die bezig zijn met het opzetten van grensoverschrijdende constructies, moeten zich bewust zijn van een voorgestelde meldingsplicht. Als deze meldingsplicht in werking treedt, zijn intermediairs verplicht diverse gegevens te vermelden over grensoverschrijdende constructies, willen zij geen boete van maximaal € 830.000 riskeren.
 • Privacyproblemen voor eigenaren familiebedrijven
  Het UBO-register gaat grote invloed hebben op de privacy van eigenaren van familiebedrijven. Uit onderzoek van het RSM-Nyenrode Instituut blijkt dat de gegevens van ruim 270.000 Nederlandse eigenaren van familiebedrijven door deze wet openbaar worden.
 • Verkoop onroerende zaak belet toepassing foutenleer
  Volgens Rechtbank Gelderland kan een B.V. haar in 2010 aangegeven winst niet in 2012 corrigeren door toepassing van de foutenleer. Het is vaste jurisprudentie dat een belastingplichtige een waarderingsfout van een activum in een eerder jaar alleen kan herstellen als het activum per begin van het boekjaar nog tot het ondernemingsvermogen behoort.
 • Ondernemers willen fiscale eenheid behouden
  De fiscale eenheid moet behouden blijven, nu er geen betere alternatieven op tafel zijn gekomen in een eerste consultatie voor een nieuwe groepsregeling. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op een consultatie door het ministerie van Financiën.
 • Gered door de boete
  Het Openbaar Ministerie mag iemand niet strafrechtelijk vervolgen voor feiten waarvoor hij al een fiscale boete heeft moeten betalen. Dit is alleen anders als nieuwe bezwaren opkomen. Hierbij is het wel zaak om in de gaten te houden voor welke feiten precies een fiscale boete is opgelegd.
 • Tweede Kamer wil onderzoek rol politieke top bij Belastingdienst
  Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil een groot onderzoek naar misstanden bij de Belastingdienst.
 • NOB-reactie nieuwe groepsregeling in de Vpb
  De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs reageert op een internetconsultatie over een nieuwe groepsregeling in de Vpb.
 • Vastgoedbeheer is nog steeds geen ondernemingsactiviteit
  Het verschijnsel dat veel beleggers in vastgoed beheeractiviteiten uitbesteden aan professionele partijen, betekent nog niet dat beleggers die het beheer in eigen hand houden, ondernemers zijn voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
 • Bestemmingswijziging verschuift WOZ-waardepeildatum
  Krijgt een onroerende zaak gedurende het jaar een andere bestemming? Dan moet de gemeente de WOZ-waarde van die zaak over het jaar van wijziging berekenen aan de hand van de waarde aan het begin van dat jaar.
 • Aantal verdachte financiële transacties in Nederland hoger dan ooit
  Het aantal verdachte financiële transacties in Nederland is hoger dan ooit. In 2018 waren het er bijna 58.000. Dit lijkt uit het jaaroverzicht van FIU-Nederland dat op 23 juli 2019 door de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer is aangeboden.
 • Uitoefening deelgenootschap na overlijden is niet zinvol
  Sommige huwelijkse voorwaarden bevatten een zogeheten deelgenootschap, waardoor een van de echtgenoten kan verzoeken om verdeling van het vermogen alsof er algehele gemeenschap van goederen was. Vindt zo’n verdeling plaats na het overlijden van een van de echtgenoten? Dan leidt dit niet tot een erfbelastingbesparing voor de erfgenamen.
 • Wet arbeidsmarkt in balans grotendeels in werking per 1 januari 2020
  De Wet arbeidsmarkt in balans treedt grotendeels met ingang van 1 januari 2020 in werking. Het besluit van 11 juli 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans is in het Staatsblad geplaatst.
 • Invoering Wet DBA gegronde reden opzegging VSO
  Als de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst sluit met een belastingplichtige, moet men er rekening mee houden dat de fiscus deze overeenkomst onder bepaalde omstandigheden kan opzeggen. Bijvoorbeeld als door een wetswijziging de vaststellingsovereenkomst niet meer conform de wet is.
 • Boris Johnson: 'We regelen brexit voor 31 oktober'
  Boris Johnson is 23 juli door de leden van de Conservatieve Partij gekozen als nieuwe leider.
 • Proceskostenvergoeding ondanks inefficiënte beroepsprocedure
  De omstandigheid dat de belanghebbende voor de rechtbank is vergeten om een geschil over de vergoeding van de kosten van de bezwaarfase aan te kaarten, is voor het hof nog geen reden om in hoger beroep de proceskostenvergoeding te weigeren.
 • Beleid Belastingdienst bij overgaan kunstvoorwerpen
  De toepassing van de betalingsregeling bij mede-eigendom is omgeven met zoveel vragen, dat geadviseerd wordt de huidige regelgeving alleen toe te passen in zeer overzichtelijke partnersituaties. Dit staat in een van de openbaar gemaakte documenten over het beleid van de Belastingdienst bij het overgaan van cultuur- en kunstobjecten.
 • Webcamsessie ter vermaak belast in land van organisator
  Als een live webcamsessie dient als vermaak voor consumenten, vindt deze activiteit voor de btw gezien plaats in de staat waarin de organisator van de webcamsessie is gevestigd.
 • Hoge Raad bevestigt asymmetrie middellijk lucratief belang
  Peter Bos RB van BDO geeft zijn commentaar op het akkoord gaan van de Hoge Raad met de wetsbepaling waardoor positieve voordelen uit een indirect gehouden lucratief belang zijn belast, terwijl negatieve voordelen niet direct aftrekbaar zijn.
 • Goedkeuringsbesluit vrijstellingen Vpb-plicht overheidsondernemingen
  Staatssecretaris Snel heeft een beleidsbesluit gepubliceerd met goedkeurend beleid over de onderwijsvrijstelling en de vrijstellingen voor interne activiteiten en quasi-inbesteding.
 • Rechtszaak over box 3-heffing vakantiehuis buitenland
  Er komt een rechtszaak tegen de Belastingdienst over vermogensbelasting op een vakantiehuis in het buitenland. Mensen die in dezelfde situatie verkeren kunnen zich hierbij aansluiten meldt De Telegraaf.
 • Collectieve uitspraak massaal bezwaar box 3
  De Belastingdienst heeft de collectieve uitspraak in de procedure massaal bezwaar box 3 voor de jaren 2013 en 2014 in de Staatscourant geplaatst.
 • Tuinhuisje verhuurd? Huur onbelast, huisje in box 3!
  Hof Amsterdam heeft bevestigd dat de huur uit het tijdelijk verhuren van een deel van de eigen woning onbelast is. In dat geval valt het tijdelijk verhuurde deel echter wel in box 3.

Gevestigd in Hengelo

Sinds 1992 is Acsenzo Accountancy en Belastingadvies gevestigd in Hengelo (Overijssel). Ons bedrijf telt in totaal vijftien medewerkers en wij verlenen onze diensten aan alle soorten ondernemers en ondernemingen, waarbij de focus ligt op het MKB. Ook verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen voor ondersteuning en advies bij ons terecht.