Nieuws

Wegwerkzaamheden i.v.m. aanleg Laan Hart van Zuid

Op termijn zal de Laan Hart van Zuid de verbinding vormen tussen de A35 en de binnenstad van Hengelo. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van ons kantoor. Echter tot 31-12-2018 blijft de Berfloweg toegankelijk voor al het verkeer. Wij houden u via dit item op de hoogte van de wijzigingen in onze bereikbaarheid.


Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste laatste nieuws omtrent Acsenzo.


Nieuws via Taxence

 • Frankrijk legt grote techbedrijven vanaf 2019 belasting op
  Frankrijk gaat vanaf volgend jaar een speciale belasting innen bij grote techbedrijven. Dit maakte de Franse minister van Economische Zaken Le Maire bekend.
 • CFC-maatregel nader toegelicht
  Staatssecretaris Snel beantwoordt vragen over de invulling van het begrip financiële onderneming voor toepassing van de uitzondering op de aanvullende CFC-maatregel. Ook gaat Snel in op de afbakening van het rentebegrip bij de toepassing van het voorgestelde artikel 15b van de Wet Vpb 1969.
 • Tijdstip intreden betalingsonmacht bij betalingsonwil
  Bij ontstaan van betalingsonmacht, moet de mededeling van betalingsonmacht onverwijld na het intreden hiervan worden gedaan. Dit is in beginsel binnen twee weken. Het hof heeft miskend dat in eerste instantie sprake was van betalingsonwil.
 • Ondanks vermogensverschuiving bij huwelijk geen schenking
  Bij een huwelijk is een beperkte gemeenschap van goederen aangegaan die bestaat uit een bankrekening met daarop een door de man ingebracht kapitaal van € 10 miljoen. Bovendien spreken de man en vrouw af dat beiden telkens het recht hebben gelijke bedragen op te nemen. Volgens Rechtbank Gelderland is er geen sprake van een schenking.
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 21 december 2018
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 21 december aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel  80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Risico’s met fiscale truc om goedkoper elektrisch te rijden
  Een fiscale truc waarbij een werknemer met private lease van een elektrische auto een paar honderd euro per maand goedkoper uit is dan met een auto van de zaak. Het FD berichtte hierover op 13 december 2018. Bent u van plan dit aan uw cliënt te adviseren? Let dan goed op!
 • Geliquideerde B.V. herleeft niet als inhoudingsplichtige
  Een niet meer bestaande rechtspersoon tot wie geen personen meer in dienstbetrekking staan, kan niet herleven als inhoudingsplichtige voor de crisisheffing voor het jaar 2014.
 • Landelijke Landbouwnormen 2018 beschikbaar
  Jaarlijks publiceert de Belastingdienst de 'Landelijke Landbouwnormen'. De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar.
 • Mag btw-herziening in één keer plaatsvinden?
  Als een btw-ondernemer een onroerende zaak laat opleveren die hij volledig voor btw-belaste prestaties wil gebruiken, mag hij alle btw aftrekken als voorbelasting. Blijkt op het moment van eerste ingebruikname dat de zaak ook wordt gebruikt voor andere dan belaste prestaties, dan vindt een herziening ineens plaats. De Hoge Raad vraagt zich af of zo’n herziening ineens in strijd is met het Europees recht.
 • Toezeggingen AO Belastingdienst
  Staatssecretaris Snel van Financiën gaat in op toezeggingen gedaan tijdens het AO Belastingdienst van 6 december 2018. Dit gaat onder andere over het beleidsbesluit strafontslag en de kosten van technische assistentie aan partnerlanden. Tevens wordt de reactie van de Belastingdienst op vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens van 7 augustus 2017 aan de Kamer verstuurd.
 • Vermindering afdracht verhuurderheffing is belaste winst
  Een vermindering van de af te dragen verhuurderheffing heeft als keerzijde dat de belastingplichtige een lager bedrag aan verhuurderheffing kan aftrekken van de fiscale winst.
 • Snel nuanceert harde conclusies belastingverdragenonderzoek
  Staatssecretaris Snel nuanceert de uikomsten van het rapport ‘The impact of tax treaties on revenue collection: a case study of developing and least developed countries’ van ActionAid. Hierin staat dat Nederland na Japan de grootste veroorzaker is van misgelopen belastingen (bronbelastingopbrengsten van dividenden en rentebetalingen) in de onderzochte groep landen.
 • Belastingdienst past criteria HR RVU-karakter vertrekregelingen toe
  De rechtsopvatting van de Hoge Raad over hoe vertrekregelingen op de aanwezigheid van een RVU-karakter beoordeeld worden is geldend recht vanaf 22 juni 2018 en voor de inspecteur de rechtsregel.
 • Belastingdienst geeft handreiking tbs-vrijstelling uit
  De Belastingdienst heeft op het Forum fiscaal dienstverleners een handreiking gepubliceerd om duidelijk te maken wie de terbeschikkingstellingsvijstelling moet toepassen en hoe hoog deze vrijstelling is.
 • Nieuwe bezwaartermijn voor dakloze
  Als iemand buiten zijn schuld dakloos wordt, zal het in beginsel evenmin zijn schuld zijn dat hij niet tijdig komt te weten dat de Belastingdienst hem een aanslag heeft opgelegd. In zo’n situatie begint de bezwaartermijn daarom te lopen waarop de belastingplichtige alsnog achter het bestaan van deze aanslag komt.
 • Update richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants
  De beroepsorganisaties NOB, RB en NBA hebben een update van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants gepubliceerd.
 • Middelingsregeling mogelijk afgeschaft
  Van de middelingsregeling wordt slechts beperkt gebruik gemaakt. Het is dan ook een optie voor het kabinet om de regeling af te schaffen.
 • Bedrijfsopvolging: lang leve de variatie!
  In het onlineprogramma Tax Talks heeft mr. Wil Vennix RB beknopt de voor- en nadelen van de vier hoofdvarianten bij bedrijfsopvolging behandeld. Hij waarschuwt om bij deze varianten niet op de automatische piloot te kiezen.
 • Geen aftrek voor kwijtscheldingsverlies op koper deelneming
  Als een holding een deelneming verkoopt en in verband met deze verkoop de koper van de deelneming een lening verstrekt, is een verlies uit een eventuele latere kwijtschelding niet aftrekbaar. Op zo’n verlies is namelijk de deelnemingsvrijstelling van toepassing.
 • Wijziging btw sportvrijstelling
  Per 1 januari 2019 geldt een verruiming van de btw-sportvrijstelling. Hiermee vallen meer diensten onder de vrijstelling, maar vervalt ook het recht op vooraftrek van btw. Daarom zijn voor gemeenten en sportinstellingen subsidies beschikbaar.
 • Internetconsultatie vierde anti-witwasrichtlijn
  Het ministerie van Financiën heeft een publieke consultatie geopend over het wetsvoorstel voor de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn.
 • Onwetende verkoper hoeft belastingclaim niet te vergoeden
  Als een verkoper aandelen verkoopt in een rechtspersoon die onverwacht nog een belastingschuld blijkt te hebben, kan de koper proberen een vergoeding van de verkoper te vorderen. Maar dan moet de koper wel kunnen bewijzen dat de verkoper op de hoogte was van de belastingschuld. Dat de bemiddelaar bij de transactie van de belastingschuld wist, sluit onwetendheid bij de verkoper niet uit.
 • Lening als zakelijk lokkertje valt in box 1
  Als duidelijk is dat een bedrijf een ondernemer een lening aanbiedt om hem te doen starten met ondernemingsactiviteiten, valt deze lening binnen de ondernemingssfeer.
 • Hervorming fiscale ondernemersfaciliteiten nu niet aan de orde
  Hervorming van het stelsel van fiscale ondernemersfaciliteiten of afschaffing van faciliteiten is nu niet aan de orde. Dit meldt staatssecretaris Keijzer van EZK in een brief aan de Tweede kamer met de Kabinetsreactie evaluatie fiscale ondernemersregelingen en aanbevelingen OESO over zzp’ers.
 • Nieuwe landbouwer erbij, nieuwe structuur
  Een herstructurering van een landbouwbedrijf kan een nuttige voorbereiding zijn op de bedrijfsoverdracht.
 • Eigenaar moet bewijzen dat afnamebeding weinig oplevert
  Normaal gesproken moet de ontvanger van de belastingen terughoudend zijn bij het inroepen van zijn bodemrecht ten aanzien van goederen die eigendom zijn van een derde. Heeft deze derde echter zijn goederen ter beschikking gesteld aan de belastingschuldige en is daarbij een afnamebeding overeengekomen? Dan zit de derde met een aanzienlijk lastigere bewijslastpositie.
 • Het belang van fiscaal-ethisch handelen
  Recht en moraal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De normen en waarden in de samenleving vinden hun weerslag in de wet. Een wet bevat echter altijd wel hiaten. Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je ervoor dat je je voor je handelen kunt verantwoorden naar anderen toe?
 • Download gratis tool voor btw-correctie privégebruik auto
  Voor ondernemers is het nog niet zo gemakkelijk om te berekenen welke btw zij moeten afdragen vanwege het privégebruik van de auto van de zaak. De toolkit ‘Auto van de zaak’ bevat onder meer de Handleiding btw-correctie privégebruik auto van de zaak. Met deze handleiding, die u in dit artikel gratis kunt downloaden, wordt het opgeven van de juiste correctie in de btw-aangifte een stuk eenvoudiger voor u en uw cliënt.
 • Stroomlijning invorderingsregelgeving pas na 2021
  Staatssecretaris Snel reageert op vragen en opmerkingen over openstaande fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer.
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 14 december 2018
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 14 december aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Kosten onzekere verkoop deelneming te activeren
  De kosten vanwege het aan- of verkopen van een deelneming vallen in beginsel onder de deelnemingsvrijstelling. De Hoge Raad oordeelt dat het moet gaan om kosten die zonder de aan- of verkoop niet zouden zijn gemaakt. Bij onzekerheid over het doorgaan van de verkoop mag de verkoper de verkoopkosten tijdelijk activeren. Met een reactie van prof. mr. dr. Daniel Smit.
 • Na 881 kilometer telt een auto niet meer als nieuw
  Ook al heeft een auto maar kort in een buitenlands kentekenregister gestaan, dan nog kan sprake zijn van een gebruikte auto voor de berekening van de bpm.
 • BSN blijft voorlopig in btw-nummer staan
  Er is op korte termijn nog geen oplossing voor het probleem waardoor gevoelige gegevens van ondernemers op straat liggen. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Snel van Financiën tijdens een debat 6 december over de Belastingdienst.
 • Aftrekbaar boekverlies bij omwisseling woning
  Als gevolg van een beleidsplan kan het gebeuren dat een ondernemer de woonbestemming van een oude woning moet opgeven ten gunste van een woonbestemming voor een nieuwe woning. In dat geval mag hij de waardedaling van de oude woning als gevolg van het verlies van de woonbestemming toevoegen aan de boekwaarde van de nieuwe woning.
 • RB wil MKB ontzien in wetsvoorstel ATAD2
  Het Register Belastingadviseurs heeft een reactie gegeven op het consultatiedocument implementatie ATAD2. Het RB wil dat er een uitzondering wordt gemaakt voor het MKB voor de onderzoeksplicht.
 • Nieuw besluit fiscale behandeling agrarische ondernemers
  De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd over de fiscale behandeling van ondernemers in de agrarische sector
 • Kantoor kwalificeert na interne sloop als woning
  Wie een appartementsrecht met betrekking tot een voormalig kantoorpand koopt, dat al intern is gesloopt en een woonbestemming heeft gekregen, hoeft van Hof Den Haag maar 2% overdrachtsbelasting te betalen.
 • Snel bevestigt strafontslag medewerkers Belastingdienst
  Medio november verschenen berichten in de media over ontslagen medewerkers van de Belastingdienst wegens het indienen van valse belastingaangiften. Staatssecetaris Snel bevestigt als antwoord op Kamervragen het strafontslag van een aantal medewerkers.
 • Nieuwe uitgave Nieuwsbrief Loonheffing 2019 gepubliceerd
  De Belastingdienst heeft de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffing 2019 gepubliceerd. In deze uitgave zijn 3 nieuwe onderwerpen toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast.
 • Fiscus moet juistheid van vrijspraak als uitgangspunt nemen
  Vrijspraak in een strafzaak garandeert nog geen succes in een fiscale rechtszaak, maar het is voor de belanghebbende wel een goed begin. De Belastingdienst mag de juistheid van deze uitspraak niet in twijfel trekken en dat heeft gevolgen voor de bewijslast van de fiscus.
 • Plichten vervullende inspecteur niet schadeplichtig
  Een recent arrest van de Hoge Raad maakt duidelijk dat het geen zin heeft om een schadevergoeding te vorderen van de inspecteur als hij de schade heeft veroorzaakt binnen het kader van de taken die hem zijn opgedragen.
 • Onderzoek naar dividendstripping
  Minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën gaan in op vragen over het ontwijken van of de fraude met dividendbelasting.
 • Rente op earn-outvergoeding deelneming is belast
  Als de verkoper van een deelneming op grond van een earn-outregeling nog latere betalingen ontvangt, is een eventuele rente over deze betalingen niet aan te merken als een voordeel uit de deelneming. Deze rentevergoeding valt daardoor niet onder de deelnemingsvrijstelling.
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 7 december 2018
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 7 december aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Belastingdienst op koers met werving nieuwe medewerkers
  Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordt schriftelijke Kamervragen over de 22ste Halfjaarsrapportage, Jaarplan 2019 en de wervingsbrief van de Belastingdienst.  
 • Zelfs zonder eigen declaratierecht ondernemerschap mogelijk
  Wie deelneemt aan een samenwerkingsverband, kan fiscaal gezien ondernemer zijn, zelfs als hij geen eigen declaratierecht heeft.
 • Inning omzetbelasting na ontbinding en carrouselfraude
  Inning van naheffingsaanslagen vanwege carrouselfraude wordt bemoeilijkt als de belastingschuldige niet meer bestaat. Tijdige bekendmaking van een aanslag is voor de Belastingdienst dan vaak een hele uitdaging.
 • Exclusieve beleggingsdeal valt onder speciaal fiscaal regime
  Als een manager via zijn werkgever de exclusieve mogelijkheid krijgt aangeboden om te participeren in een zeer goed renderende belegging, is de kans groot dat sprake is van een zogeheten lucratief belang. De manager die dit belang verzwijgt in zijn aangifte, is volgens de Hoge Raad niet te goeder trouw. Navordering is dan mogelijk.
 • Hoge Raad bevestigt gefacilieerde overdracht vastgoed-B.V.
  De Hoge Raad heeft bevestigd dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting ook geldt als sprake is van zogeheten fictieve onroerende zaken. Met een commentaar van mr. drs. Onno Adriaansens en dr. Aad Rozendal.
 • HR: Afstandscriterium 30%-regeling niet van toepassing
  Heeft een buitenlandse werknemer met een Nederlandse werkgever in 2011 een arbeidsovereenkomst gesloten? Dan hoeft die werknemer volgens de Hoge Raad niet te voldoen aan de voorwaarde dat hij op meer dan 150 km van de grens met Nederland moet wonen.

Gevestigd in Hengelo

Sinds 1992 is Acsenzo Accountancy en Belastingadvies gevestigd in Hengelo (Overijssel). Ons bedrijf telt in totaal vijftien medewerkers en wij verlenen onze diensten aan alle soorten ondernemers en ondernemingen, waarbij de focus ligt op het MKB. Ook verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen voor ondersteuning en advies bij ons terecht.