Nieuws

Wegwerkzaamheden i.v.m. aanleg Laan Hart van Zuid

Op termijn zal de Laan Hart van Zuid de verbinding vormen tussen de A35 en de binnenstad van Hengelo. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van ons kantoor. Echter tot 31-12-2018 blijft de Berfloweg toegankelijk voor al het verkeer. Wij houden u via dit item op de hoogte van de wijzigingen in onze bereikbaarheid.


Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste laatste nieuws omtrent Acsenzo.


Nieuws via Taxence

 • VSO over inhoudingsplicht leidt ook tot pseudo-eindheffing
  Als een bedrijf eenmaal heeft afgesproken met de fiscus dat het inhoudingsplichtig is voor de loonheffingen over een bijzondere werknemersvergoeding, dan is het ook inhoudingsplichtig voor de eventuele pseudo-eindheffing hoog loon.
 • Dienstverlening door Belastingdienst nog steeds onder de maat
  De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en het Register Belastingadviseurs voerden een onderzoek uit naar de vraag hoe hun leden denken over het functioneren van de Belastingdienst.
 • Elektrisch rijden onder druk door klimaatakkoord
  Het is maar de vraag of kabinetsplannen in het kader van het klimaatakkoord elektrisch rijden genoeg zullen stimuleren om de eerder gestelde doelen te halen, aldus Natuur en Milieu en leasebedrijven, die daarover maandag de noodklok luiden. Dit meldt de NOS 17 juni.
 • De nieuwe kleine ondernemersregeling in de btw
  Vanaf 1 januari 2020 gaat de huidige kleine ondernemersregeling in de btw op de schop. De nieuwe regeling verschilt in een aantal opzichten van de huidige regeling. De nieuwe regeling is een omzetgerelateerde regeling. Keuze voor de kleine ondernemersregeling leidt tot een btw-vrijstelling, die niet altijd gewenst is. 
 • Consultatie nieuwe groepsregeling fiscale eenheid gestart
  Staatssecretaris Snel heeft de internetconsultatie gestart voor een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting.
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 21 juni 2019
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 21 juni aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Ondernemer krijgt zelfstandigenaftrek door de strot geduwd
  Uit een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland blijkt dat de zelfstandigenaftrek in de ogen van de Belastingdienst geen faciliteit is die ondernemers naar goeddunken mogen toepassen.
 • A-G wijkt in overgangsrecht af van grammaticale uitleg
  Volgens Advocaat-generaal Niessen moet men het overgangsrecht in het belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk niet grammaticaal uitleggen. Daardoor heeft volgens hem dit overgangsrecht een ruimere werking.
 • Principeakkoord pensioenstelsel, instemming FNV
  Naast de CNV heeft ook de FNV ingestemd met het principeakkoord van werkgevers- en werknemersorganisaties, de SER en het kabinet van 4 juni 2019 over een nieuw pensioenstelsel.
 • De onrechtvaardige box 3, welkom in de Kafkaiaanse wereld
  Niet geheel verrassend is het dat het de Hoge Raad aan moed ontbreekt om in te grijpen in box 3. Zich in vele bochten wringend besliste de Hoge Raad afgelopen vrijdag dat box 3 in strijd is met het eigendomsvereiste en daarmee sprake is van een rechtstekort.
 • Stand van zaken informatiebeveiliging Belastingdienst
  Er zijn tot nu toe twee datalekken geweest met persoonsgegevens bij de Belastingdienst. Dit meldt staatssecretaris Snel als antwoord op Kamervragen.
 • Snel: wellicht verdere aanpassing antimisbruikbepaling Vpb
  Volgens staatssecretaris Snel lijken de arresten van het HvJ EU aanleiding te geven tot een verdere aanpassing van de antimisbruikbepalingen in de vennootschaps- en dividendbelasting. In de arresten van 26 februari 2019 maakte het Hof duidelijk dat lidstaten misbruik zelfs moeten aanpakken als het niet is geregeld in de nationale wet of belastingverdragen.
 • Advisering startups richt zich op kansen, niet op risico’s
  De advisering van een startup is een specialisme op zich. Kenmerkend voor een startup is een hoge mate van complexiteit en een lage mate van liquiditeit en dat vergt een hele andere manier van adviseren. Vaak is een startup meer geïnteresseerd in kansen dan het afdichten van allerlei risico’s en in dat spanningsveld kunt u bij uitstek uw toegevoegde waarde tonen volgens Bas Jorissen Tax Advisor | Founder @ Archipel Tax Advice.
 • Heffing box 3 op stelselniveau schendt artikel 1 EP
  Voor de jaren 2013 en 2014 is op stelselniveau het destijds door de wetgever in het forfaitaire stelsel van box 3 voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van vier procent niet meer haalbaar, zonder daar risico’s voor te hoeven nemen. Van een schending van art. 1 EP is sprake als het zonder risico’s gemiddeld haalbare rendement voor 2013 en 2014 lager is dan 1,2%.
 • Niet elke aandelenverkoop vader-zoon is onzakelijk
  De inspecteur kan de opbrengst van een aandelenverkoop corrigeren als verkoopprijs onzakelijk is. Bij onderrentabiliteit kan de verkoopprijs van de aandelen lager zijn dan de intrinsieke waarde van de onderneming. Als een vader zijn aandelen dan voor een lagere waarde dan de intrinsieke waarde verkoopt, is de verkoopprijs toch zakelijk.
 • Nieuw belastingverdrag met Ierland
  Als onderdeel van het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aan Ierland is een nieuw belastingverdrag met Ierland ondertekend. Dit verdrag vervangt het oude belastingverdrag uit 1969. 
 • Gedeeltelijk ondergeschikte commissaris geen btw-ondernemer
  Het Hof van Justitie EU oordeelt dat een lid van een raad van commissarissen van een stichting zijn werkzaamheden op geen enkele wijze hiërarchisch ondergeschikt uitoefent. Toch handelt de commissaris voor rekening en onder verantwoordelijkheid van die raad en hij draagt geen economisch bedrijfsrisico. De commissaris is daarom geen btw-ondernemer.
 • Verplichte rekenrente stamrecht van 4% in strijd met gkg
  Hantering van een verplichte rekenrente van 4% bij de waardering van een stamrechtverplichting is in strijd met het realiteitsbeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel. Deze waardering leidt er namelijk toe dat een ongerealiseerde winst wordt genomen. Echter de wettelijk voorgeschreven waardering zet goedkoopmansgebruik opzij.
 • Belastingdienst krijgt 800 miljoen aan toeslagen niet meer terug
  De Belastingdienst heeft de afgelopen twaalf jaar € 24 miljard aan toeslagen ten onrechte uitbetaald. Dat meldde tv-programma Nieuwsuur  op basis van cijfers die het bij de fiscus had opgevraagd.
 • Zicht op onbewuste drijfveren
  Hoe krijgen adviseurs zicht op gevoeligheden, patronen en dynamieken in een proces van bedrijfsopvolging, die ongrijpbaar aanwezig zijn en die het proces lijken te belemmeren? Mr. Anke Kootstra pleit ervoor om vraagstukken rond bedrijfsopvolging ook te benaderen vanuit systemisch perspectief.
 • Belastingverdrag met Zwitserland wijzigt
  Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend.
 • Geen strafvervolging door reeds opgelegde verzuimboeten
  Verzuimboetes voor het niet doen van aangiften omzetbelasting en vanwege het niet betalen van de verschuldigde omzetbelasting staan op grond van het una-via-beginsel in principe aan strafvervolging in de weg. Strafrechtelijk vervolging is alleen dan mogelijk bij nieuwe bezwaren.
 • MLI en voorkoming verdragsmisbruik
  Door de komst van het multilateraal instrument moet u bij het gebruik maken van verdragsvoordelen extra op uw hoede zijn. U moet rekening houden met invloed van het multilateraal instrument en de principal purpose test op de uitwerking van het belastingverdrag. Raadpleging van alleen het belastingverdrag is niet meer voldoende.
 • Excuses van staatssecretaris Snel
  Staatssecretaris Snel van Financiën heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden aan betrokken ouders in de zaak van de kinderopvangtoeslag. Ook kondigde hij een aantal extra maatregelen aan.
 • Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid en revisierente
  Onder voorwaarden kan de verzekeringnemer van een lijfrentepolis, deze afkopen bij arbeidsongeschiktheid zonder dat revisierente is verschuldigd. Een van de voorwaarden is dat de afkoopsom niet hoger is dan € 41.132 of niet hoger is dan de gemiddelde premiegrondslag van de afgelopen twee jaar zoals die geldt voor bepaling van de jaarruimten voor de premieaftrek lijfrenten.
 • Navordering door foutieve geautomatiseerde afdoening
  Legt de Belastingdienst geautomatiseerd aanslagen op waarbij de aangiften worden gevolgd? Dan kan de Belastingdienst navorderingsaanslagen opleggen bij een kenbare fout. De aanslagen geven in die situatie niet weer wat de inspecteur wilde en de belastingplichtige wist wat het standpunt van de inspecteur was.
 • Plaats innovatief project in de innovatiebox
  Vennootschapsbelastingplichtige lichamen kunnen een zelf ontwikkeld immaterieel activum brengen onder het regime van de innovatiebox. In principe vallen de voordelen van dit activum dan onder een gunstig effectief tarief.
 • Opfokken van melkkoeien is ontwikkeling bedrijfsmiddelen
  De Hoge Raad oordeelt dat het opfokken van melkkoeien hetzelfde is als het ontwikkelen van bedrijfsmiddelen. In de opfokkosten begrepen btw is aftrekbaar overeenkomstig haar bestemming en zo nodig kan deze worden herzien. Een belangrijk arrest voor de agrarische praktijk volgens drs. Petrus Zijlstra RB.
 • Overheid overweegt ov-taks
  De overheid overweegt een ov-taks in te voeren voor particulieren en ondernemers die profiteren van uitbreidingen van het openbaar vervoer in de grote steden. Het geld wordt vervolgens gebruikt om diezelfde ov-uitbreidingen mede te financieren. Dit schrijft het FD op basis van documenten die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de Kamer stuurde.
 • Kamervragen over het voorkomen van dubbele belasting
  Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer de beantwoording van Kamervragen over artikel 13a in het ‘Besluit ter voorkomen van dubbele belasting’ en andere belastingverdragen.
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 14 juni 2019
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 14 juni aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Fiscus moet na vereffening toetsen op staking onderneming
  De wet stelt dat een holding een liquidatieverlies pas kan aftrekken als de onderneming van het geliquideerde lichaam is gestaakt of door een derde is voortgezet. Of aan deze zogeheten niet-voortzettingseis wordt voldaan, moet men toetsen aan de hand van de omstandigheden op het tijdstip van de voltooiing van de vereffening. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad, waarop mr. Kristel Tijsterman, Partner bij Atlas Fiscalisten, haar commentaar geeft.
 • Afwaardering vordering uittredende vennoot kan even duren
  Een uittredende vennoot van een vof zal tegenover zijn medevennoten in het geval van zakelijk handelen verplicht zijn een eventueel eigen negatief kapitaal aan te vullen. Voor zover hem dat op het moment van uittreden niet lukt, lijden de medevennoten een aftrekbaar verlies. Het is echter mogelijk dat de omvang van het verlies enige tijd na uittreding duidelijk wordt.
 • Internationale uitwisseling fiscale gegevens werkt
  De internationale uitwisseling van financiële gegevens levert geld op. Dit maakte de OESO bekend. Het gaat om een bedrag van € 95 miljard.
 • B.V. en eenmanszaak dga kunnen opdrachtnemers ‘delen’
  Stel een B.V. en een eenmanszaak van haar dga gaan samen een overeenkomst aan met enkele opdrachtnemers, waarbij de B.V. een deel van de opdrachtnemers inhuurt van de eenmanszaak. Ook al zal de factuur die de eenmanszaak naar de B.V. stuurt een interne kwestie zijn, dat maakt nog niet dat alle ondernemers fiscaal gezien in dienstbetrekking bij de B.V. zijn.
 • Solvabiliteit debiteur houdt lening zakelijk
  Ook als geen formele zekerheden zijn gesteld, geen aflossingsschema is vastgesteld en sprake is van bijschreven rente, kan de lening toch zakelijk zijn. Zo meent Rechtbank Gelderland dat een derde best bereid is een lening te verstrekken als de activa van de schuldenaar voldoende zijn om de schuld af te lossen.
 • 'Houd beheer vastgoedexploitatie in eigen hand'
  Dr. Aad Rozendal en Ruud de Smit Msc waren twee van de vijf deskundigen die in de jubileumuitzending van Tax Talks aanwezig waren. Rozendal behandelde de materie rond de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoed-B.V.’s terwijl de Smit het Initiatiefwetsvoorstel liquidatieverliesregeling besprak. Hier volgt een tipje van de sluier van de jubileumuitzending.
 • Tweede Kamer wil belastingregime multinationals aanpakken
  In een ingediende motie roept de Tweede Kamer het kabinet op een commissie van experts in te stellen die op korte termijn adviseert over eerlijker belastingheffing over winsten van multinationals.
 • Kleine kans op aanspraak trust: gedeelde toerekening
  Zodra theoretisch gezien de kans bestaat dat meer dan een erfgenaam de begunstigde kan worden van een afgezonderd particulier vermogen, mag de Belastingdienst niet het gehele afgezonderde particuliere vermogen toerekenen aan één erfgenaam.
 • Boetematiging tot 30% na inkeer is redelijk
  Het vrijwillig opgeven van eerder verzwegen inkomen is een omstandigheid die leidt tot boetematiging. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een resterende vergrijpboete van 30% van de na te heffen belasting redelijk is.
 • Studiekosten ook in 2020 nog aftrekbaar
  De fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven blijft in 2020 nog bestaan. Dit staat in een brief van de ministers van SZW en OCW.
 • Voorkomen is beter dan genezen: voer controleprocessen uit
  Mr.drs. John Gruson gaat dieper in op de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over de toepassing van het nultarief bij btw-ketenfraude.
 • Dga komt moeilijk onder normbedrag voor loon
  Als de inspecteur het gebruikelijk loon van een dga stelt op een lager bedrag dan het normbedrag, is het aan de dga om te bewijzen dat zijn fiscale loon nog lager moet zijn. Dit is een zware bewijslast, want hij kan geen beroep doen op de doelmatigheidsmarge.
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 7 juni 2019
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 7 juni aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Snel: effectieve btw-fraudebestrijding beter dan wijziging wetgeving
  De staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer over de aanpak van btw-fraude. Hij is er niet van overtuigd dat met de voorgestelde rigoureuze wijziging van het btw-systeem fraude wordt voorkomen. Snel investeert liever in effectieve fraudebestrijding waar het bedrijfsleven zo min mogelijk hinder van ondervindt.
 • Co-ouders: kinderbijslag, toeslagen en ICK
  Met co-ouderschap bereiken ex-partners dat hun kinderen evenveel tijd doorbrengen bij beide ex-partners. Voor co-ouderschap is belangrijk dat beide ex-partners het goed met elkaar kunnen vinden en goede afspraken kunnen maken over de taakverdeling en opvoeding van hun kinderen. Om co-ouderschap aan te tonen aan instanties is nodig dat dit co-ouderschap in een uitspraak van de rechter is vastgelegd of in een gezamenlijk door beide ex-partners ondertekende overeenkomst.
 • 65 miljoen voor startups en scale-ups
  Het kabinet gaat de komende vier jaar € 65 miljoen extra investeren in het Nederlandse startup- en scale-upbeleid. Staatssecretaris Mona Keijzer stelt het bedrag beschikbaar om knelpunten rondom personeel en financiering aan te pakken.
 • Nieuw lijfrentebesluit bevat veel goedkeuringen
  Op 31 mei 2019 zag het geactualiseerde verzamelbesluit lijfrenten het levenslicht! Het besluit was toe aan een actualisatie. Het was nog niet ingericht op de in 2013 ingevoerde flexibele AOW-leeftijd. Evenmin was het besluit toegespitst op de in 2017 geïntroduceerde lijfrentebeleggingsrekening.
 • Alleen verleend uitstel verlengt navorderingstermijn
  Heeft een belastingplichtige verzocht om uitstel voor het indienen van zijn aangifte, maar is dit verzoek bij de Belastingdienst binnengekomen nadat de aangifte is ingediend? Dan is geen uitstel voor het doen van aangifte verleend en vindt geen verlenging van de navorderingstermijn plaats. Dit blijkt uit een uitspraak van hof Amsterdam, waarop mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, fiscaal advocaat en partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen, ook haar commentaar geeft.
 • Ondernemer mag oude handelsrelatie vertrouwen
  Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast dat btw-ketenfraude vaak plaatsvindt bij een kortdurende intensieve handel met een bepaalde afnemer, die vervolgens wordt vervangen door een andere afnemer. Een ondernemer die gedurende lange tijd handelt met dezelfde afnemer, hoeft minder kritisch te zijn in de controle op btw-fraude.

Gevestigd in Hengelo

Sinds 1992 is Acsenzo Accountancy en Belastingadvies gevestigd in Hengelo (Overijssel). Ons bedrijf telt in totaal vijftien medewerkers en wij verlenen onze diensten aan alle soorten ondernemers en ondernemingen, waarbij de focus ligt op het MKB. Ook verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen voor ondersteuning en advies bij ons terecht.