Nieuws

Wegwerkzaamheden i.v.m. aanleg Laan Hart van Zuid

Op termijn zal de Laan Hart van Zuid de verbinding vormen tussen de A35 en de binnenstad van Hengelo. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van ons kantoor. Echter tot 31-12-2018 blijft de Berfloweg toegankelijk voor al het verkeer. Wij houden u via dit item op de hoogte van de wijzigingen in onze bereikbaarheid.


Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste laatste nieuws omtrent Acsenzo.


Nieuws via Taxence

 • Inkeren en schenkingen: een ongelukkige combinatie
  Heeft iemand in het verleden een schenking ontvangen? En is hij nog in leven en leven de schenkers nog? Dan kan de inspecteur de aanslag schenkbelasting rechtsgeldig opleggen, ook al zit tussen het tijdstip van de verkrijging en de dagtekening van de aanslag een periode van meer dan 20 jaar.
 • NLsportraad pleit voor erkenning sportevenement als goed doel
  De Nederlandse Sportraad adviseert het kabinet om de knelpunten in de vrijwilligersregeling rondom evenementen weg te nemen. Daarvoor zou het maximale maandbedrag voor vrijwilligers omgezet moeten worden naar een kwartaalbedrag om zo de piek in het vrijwilligerswerk op te vangen.
 • Rollende kalender bewijst aard verblijf niet
  Bij geschillen over het aantal dagen dat een buitenlandse werknemer in Nederland heeft gewerkt is het zaak nauwkeurig bij te houden wat de werknemer op zijn dagen in Nederland doet. Dagen die enig verband houden met de werkzaamheden in Nederland, tellen immers ook mee en kunnen leiden tot heffingsbevoegdheid van Nederland.
 • Zonnepanelen? Vraag nu de btw terug!
  Waarom kan de ene particulier de btw inzake de aankoop en installatie van zijn zonnepanelen nog terugkrijgen en de andere niet? In een artikel van BelastingZaken advies wordt uitgelegd hoe deze btw-regels in elkaar steken. Met teksten en rekentools die u naar cliënten kunt sturen.
 • Gemachtigde moet tweede kans wel benutten
  Als de gemachtigde van een belanghebbende de gelegenheid krijgt om alsnog getuigen te laten horen in de zitting, moet hij daarvan wel gebruik maken. Als hij daarin te laks is, kan hij niet van de rechter eisen dat deze de getuigen alsnog oproept.
 • Snel wil blijven investeren in personeel en systemen Belastingdienst
  Staatssecretaris Snel onthulde bij het jaarsymposium van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) in hoofdlijnen zijn plannen voor de strategie van de Belastingdienst de komende jaren.
 • Verkoopverplichting heeft gering waardedrukkend effect
  De verplichting om een parkeerplaats eerst aan medebewoners aan te bieden heeft een gering waardedrukkend effect op de WOZ-waarde. De verkoper kan zelf de verkoopprijs bepalen.
 • Financieel nadeel in België wonende docenten onder de loep
  Er zijn verdragsonderhandelingen met België voor het nieuwe belastingverdrag gaande. Nederland heeft hierbij ook de problematiek met betrekking tot de hooglerarenbepaling aan de orde gesteld.
 • Bevoegdheid opleggen informatiebeschikking ingeperkt
  Beschikt iemand niet over bepaalde gegevens en kan hij ook niet over deze gegevens beschikken? Dan kan de Belastingdienst die persoon niet verplichten tot het verstrekken van die gegevens door het opleggen van een informatiebeschikking.
 • Niet afgedragen loonheffingen niet verrekenbaar met IB
  Mag een werknemer niet ingehouden loonheffingen toch verrekenen met zijn verschuldigde inkomstenbelasting in zijn aangifte? Verrekening is alleen toegestaan als de werknemer te goeder trouw is.
 • Beperken btw-gevolgen bij overdracht onroerende zaak
  In beginsel is een levering van een onroerende zaak vrijgesteld van omzetbelasting. Een vrijstelling van omzetbelasting is nadelig wanneer een ondernemer een onroerende zaak overdraagt tijdens de herzieningsperiode, omdat hij dan herzienings-btw moet betalen. Met de optie belaste levering kan hij voorkomen dat hij herzienings-btw moet betalen.
 • Nog negen belastingparadijzen op de zwarte lijst
  Staatssecretaris Snel van Financiën stuurde antwoorden op Kamervragen over de zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen naar de Tweede Kamer.
 • Voor incidenteel hoger beroep geldt aparte samenhang
  Uit een oordeel van de Hoge Raad blijkt dat het mogelijk is dat een aantal zaken samenhangt voor wat betreft het principale hoger beroep, terwijl een kleiner deel van die zaken samenhangt voor het incidenteel hoger beroep. Dit kan ervoor zorgen dat belanghebbenden recht hebben op een hogere proceskostenvergoeding.
 • Geen bezwaar mogelijk tegen intrekken BIN
  Het intrekken van een eerder toegekend btw-identificatienummer door de Belastingdienst is geen voor bezwaar vatbare beschikking, zo oordeelt de Hoge Raad.
 • Beperking verrekening ondernemingsverliezen legitiem
  Zijn bij afschaffing van een gunstige belastingmaatregel de gerechtvaardigde verwachtingen van betrokkenen geschonden? Van belang is of een 'fair balance' bestaat tussen het gediende algemene doel en de bescherming van individuele belangen. De fiscale wetgever heeft daarbij een ruime boordelingsmarge.
 • VNO-NCW: focus op bedrijven met duurzame band Nederland
  'Ondernemingen die zich duurzaam verbinden met Nederland én betrokken zijn bij onze maatschappij: daar moeten we het voor ons toekomstig verdienvermogen van hebben.' Die boodschap had VNO-NCW voor staatssecretaris Menno Snel tijdens een dialoog op het ministerie van Financiën naar aanleiding van zijn brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking.
 • Verleende familiegunst aan petekind pakt verkeerd uit
  Wordt een woning (voormalig hoofdverblijf) gedurende een periode van uitzending naar het buitenland niet aan derden ter beschikking gesteld? En heeft de eigenaar niet ergens anders een woning die tot hoofdverblijf dient? Dan kan op verzoek de oude woning als eigen woning in de zin van de wet inkomstenbelasting 2001 kwalificeren.
 • Fiscus mag bepalen wanneer onwettige btw-aftrek te herzien
  Als ten onrechte een btw-aftrek is toegepast, moet op grond van Europees recht een herziening plaatsvinden. Dit geldt ook als de oorspronkelijke aftrek niet wettig is doordat de desbetreffende handeling was vrijgesteld. Daarbij hebben lidstaten een ruime vrijheid bij het bepalen op welke datum de herzieningsverplichting ontstaat.
 • Fout bij uitbetaling heffingskortingen
  Bij de definitieve aanslagen inkomstenbelasting over 2015 en 2016 die in maart en april 2018 zijn verstuurd is een fout gemaakt bij de uitbetaling heffingskortingen.
 • Beroepschrift vof ook namens vennoten
  Een beroepschrift op naam van een vof moet in beginsel ook worden geacht te zijn ingediend namens de afzonderlijke vennoten, zo oordeelt Hof Amsterdam.
 • Geen bijzondere bijstand voor nota belastingadviseur
  Wie in zwaar weer zit en voor de kosten van fiscaal advies een beroep moet doen op bijzondere bijstand, hoeft daar weinig van te verwachten. Volgens de Centrale Raad van Beroep zijn de kosten voor fiscaal advies nog geen uit bijzondere omstandigheden voorvloeiende kosten die de bijstandsnorm overstijgen.
 • Geen loonheffing over dwangsom
  Een dwangsom wegens het overschrijden van de termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar kan volgens Hof Amsterdam niet als uit een dienstbetrekking genoten loon worden aangemerkt. Ook niet als de belastingplichtige een ambtenaar is.
 • Wie is Ultimate Beneficial Owner (UBO)? UBO-definities per entiteit op een rij
  Wie wordt er straks als uiteindelijk belanghebbende (UBO) aangemerkt voor juridische entiteiten in Nederland en kan een vermelding in het UBO-Register verwachten? Met het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 dat op 6 april 2018 werd gepubliceerd, is er weer een stukje van de puzzel gelegd. Hieronder de huidige stand van zaken omtrent de UBO-definitie.
 • UBO-definitie aangescherpt in Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Op 6 april 2018 is het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 gepubliceerd. Hierin wordt onder andere aangegeven wie als uiteindelijk belanghebbenden (UBO) moeten worden aangemerkt voor juridische entiteiten in Nederland. Ten opzichte van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD-4) zijn er wijzigingen omtrent stichtingen, 100%-dochters van beursgenoteerde vennootschappen en de definitie van leidinggevend personeel voor UBO-identificatie.
 • Snel: modelovereenkomst Bovib biedt voldoende duidelijkheid
  Dat de Belastingdienst in vrijwel alle vragen van de leden van de Bovib geen duidelijkheid zou scheppen lijkt gelet op de goedgekeurde modelovereenkomst onaannemelijk.
 • Geen gebruikelijk loon voor bestuurder STAK
  Een aanmerkelijk belang kan aanwezig zijn als de juridisch eigenaar van de aandelen deze voor rekening en risico van een ander houdt. Dat geldt ook als aandelen eigendom van een rechtspersoon zijn, terwijl een ander feitelijk kan beschikken over het vermogen van die rechtspersoon.
 • Alleen premieplichtig loon van belang voor sectorindeling
  Sommige werkgevers verrichten werkzaamheden die behoren tot verschillende sectoren. De Hoge Raad bevestigt dat de werkgever in zo’n geval van rechtswege is aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor hij in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon moet of vermoedelijk zal betalen. Loon waarvoor de werkgever niet premieplichtig is, blijft daarbij buiten beschouwing.
 • Geef nooit (recht op btw-aftrek) op!
  De leus ‘Geef nooit op!’ geldt onder meer voor particulieren die hebben verzocht om aftrek van btw vanwege een investering in zonnepanelen. De kans is groot dat de Belastingdienst ten onrechte de aftrek heeft geweigerd. Maar wie de afwijzende beschikking heeft geaccepteerd, kan geen teruggaaf meer krijgen.
 • Btw- en OVB-aspecten bij transformatie van vastgoed
  Binnenkort op Tax Talks in de Focusuitzending gaat prof. dr. René van der Paardt in op de reikwijdte van het onlangs door het HvJ EU gewezen Kozuba-arrest en hij geeft tips en aandachtspunten bij transformatie van onroerende zaken.
 • HR bevestigt tijdsevenredige box 3-heffing bij onteigening
  Ook de Hoge Raad komt tot het oordeel dat in het geval van een onteigening van aandelen om niet aan het begin van het jaar een box 3-heffing over deze aandelen op jaarbasis buitensporig is. Dit probleem is op te lossen door de forfaitaire rendementsheffing tijdsevenredig toe te passen.
 • Herziene goedkeuringen voor prijsgeven ODV en onderdekking
  Op 4 april 2018 is een aantal vraag- en antwoordbesluiten (V&A's ) van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst herzien. De aanpassingen zien met name op de mogelijkheid ook na ingang van de ODV-uitkeringen de ODV nog te kunnen omzetten in een lijfrente.
 • Snel reageert op vragen over bericht 'Belastingdienst bang voor kogels'
  De Belastingdienst ervaart op dit moment geen belemmeringen bij het uitvoeren van feitelijke handhavingswerkzaamheden. Dit schrijft staatssecretaris Snel in een brief met antwoorden op vragen over het bericht ‘Belastingdienst bang voor kogels’.
 • HR: geen vrijval HIR bij emigratie
  De Hoge Raad oordeelt dat een melkveehouder na emigratie niet hoeft af te rekenen over een nog niet afgeboekte HIR. De HIR is geen vermogensbestanddeel als bedoeld in de eindafrekeningsbepaling. Zolang de HIR wordt aangehouden is de melkveehouder niet opgehouden in Nederland belastbare winst uit onderneming te genieten.
 • Geen verlaagd btw-tarief voor verhuur trapkarren
  Stelt een recreatiepark vervoersmiddelen, zoals trapkarren, fietsen, tandems, steppen en skelters ter beschikking aan klanten? En gebruiken zij die vervoersmiddelen voornamelijk buiten het recreatiepark? Dan is op deze terbeschikkingstelling het algemene btw-tarief van toepassing.
 • Ouders steeds vaker nodig bij aankoop eerste huis
  Ouders springen steeds vaker bij als de kinderen hun eerste huis kopen. Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, had ruim een derde extra geld nodig. Veruit de meesten zochten steun bij de ouders, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Independer.
 • Stand van zaken fiscale moties en toezeggingen
  Staatssecretaris Snel stuurde 5 april de Tweede Kamer een overzicht van fiscale moties en toezeggingen.
 • Brandstofverbruik per km verraadt privégebruik auto
  Is het brandstofverbruik per kilometer van een auto van de zaak volgens de rittenregistratie veel hoger dan volgens de fabrieksopgave het geval zou moeten zijn? Dan zal een oplettend inspecteur argwaan krijgen en is de kans groot dat hij de rittenregistratie verwerpt. Dit zal in beginsel weer leiden tot naheffing.
 • Beslagname administratie geen excuus ‘vergeten’ ab-dividend
  Als een ab-houder een flink dividend uit zijn B.V. ontvangt, moet hij dat opmerken, zelfs als zijn administratie in beslag is genomen. Als de ab-houder en zijn partner in zo’n geval beiden geen ab-inkomen opgeven, mag de Belastingdienst niet alleen het ab-inkomen vaststellen, maar ook het ab-inkomen gelijkelijk over beide partners verdelen.
 • Mogelijkheden teruggaaf btw zonnepanelen verruimd
  Het ministerie van Financiën heeft een document gepubliceerd over de btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. De mogelijkheden om omzetbelasting terug te vragen zijn verruimd.
 • Uitsteltoeslag is ovb-belaste vergoeding voor waardestijging
  Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden behoort de vergoeding die een koper moest betalen voor uitstel van de levering van een onroerende zaak ook tot de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting (ovb). Volgens het hof vormt zo'n uitsteltoeslag een vergoeding voor de waardestijging van het object (dat deels een ontwikkelproject betreft) gedurende die periode van uitstel.
 • Geen schenkbelasting bij huwelijk
  Staatssecretaris Snel heeft zijn toezegging in de Eerste Kamer, dat in een aantal situaties geen schenkbelasting wordt geheven bij het aangaan van een huwelijk of huwelijkse voorwaarden of het wijzigen daarvan, opgenomen in een besluit.
 • Naheffingsaanslag integratielevering ziekenhuis vernietigd
  Komt vast te staan dat de mate van aftrek van omzetbelasting voor gemengd gebruikte goederen en diensten bepaald wordt volgens de de pro-ratamethode? Dan moet volgens de Hoge Raad deze methode worden toegepast op het geheel van de door het ziekenhuis zowel voor belaste als voor vrijgestelde prestaties gebruikte goederen en diensten.
 • Internetconsultatie voor nieuwe KOR
  Het ministerie van Financiën heeft de wijziging van de kleineondernemingsregeling (KOR) in een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting) ter consultatie voorgelegd. De regeling treedt op 1 januari 2020 in werking.
 • Ex-echtgenoot moet meewerken aan omzetting PEB in ODV
  Eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, brengen met zich dat in casu de ex-echtgenoot van de dga moet meewerken aan het afstempelen van het PEB alsmede in het omzetten van het PEB in een ODV.
 • Reactie schriftelijk overleg btw
  Staatssecretaris Snel heeft gereageerd op een aantal vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financiën, zoals op 29 januari 2018 voorgelegd over btw-voorstellen van de Europese Commissie.
 • Hoge Raad beslist: geen HIR voor herwaarderingswinst
  In tegenstelling tot Hof Arnhem-Leeuwarden, beslist de Hoge Raad dat de herinvesteringsreserve niet van toepassing is op herwaarderingswinst. Dat geldt in het bijzonder voor herwaarderingswinst ten gevolge van de sanctiebepaling van art. 15ai wet VPB 1969. Met een reactie van mr. Dick Simonis.
 • Alle betaalde rente door achterblijvende partner aftrekbaar?
  Bij een echtscheiding komt het regelmatig voor dat één van de partners in de voormalige echtelijke woning blijft wonen en hij daarom de volledige hypotheekrente betaalt. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat hij daardoor recht heeft op volledige renteaftrek. De werkelijkheid is anders.
 • Geen herziening bij onterechte optie belaste levering btw
  Als een investeringsgoed uitsluitend privé wordt gebruikt kan dit niet tot het bedrijfsvermogen worden gerekend. Daardoor kan het gebruik van het investeringsgoed ook niet gelijk worden gesteld met een dienst onder bezwarende titel. Geen btw verschuldigd voor privégebruik.
 • RB Gelderland: rijken kunnen best 183% heffing dragen
  Rechtbank Gelderland oordeelt dat bij de toets of de box 3-heffing een buitensporige last is men niet alleen moet kijken naar de effectieve belastingdruk, maar ook naar de omstandigheden van de belastingplichtige. Een belastingplichtige met een goede financiële positie kan zelfs een heffing van 183% over zijn reëel rendement dragen, aldus de rechtbank.
 • Mandatory disclosure richtlijn is zware last voor adviseur
  Op 13 maart 2018 is de zogeheten mandatory disclosure richtlijn unaniem aangenomen. Slecht nieuws voor belastingadviseurs en andere intermediairs, want deze richtlijn brengt een grote administratieve lastenverzwaring mee. In het programma Tax Talks van 27 maart 2018 gaat mr. Arjo van Eijsden in op de impact van deze richtlijn.

Gevestigd in Hengelo

Sinds 1992 is Acsenzo Accountancy en Belastingadvies gevestigd in Hengelo (Overijssel). Ons bedrijf telt in totaal vijftien medewerkers en wij verlenen onze diensten aan alle soorten ondernemers en ondernemingen, waarbij de focus ligt op het MKB. Ook verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen voor ondersteuning en advies bij ons terecht.